• دفتر انجمن علمی، گروه فلسفۀ علم، جنب سایت کامپیوتر

    دفتر انجمن علمی، گروه فلسفۀ علم، جنب سایت کامپیوتر

  • برنامه های متنوع انجمن علمی در سطح گروه و دانشگاه

  • نمای شمالی-شرقی گروه فلسفۀ علم

خوش آمدید

انجمن فلسفۀ شریف (انجمن علمی گروه فلسفۀ علم دانشگاه صنعتی شریف) در زمستان 94 پس از تصویب در شورای گروه و رایگیری از دانشجویان کار خود را آغاز کرد. رسالت اصلی انجمن تقویت فعالیت های علمی-دانشجویی مرتبط در گروه فلسفۀ علم و همچنین در سطح دانشگاه شریف است. مطابق اساسنامۀ مصوب انجمن 5 عضو ثابت شورای انجمن علمی هرساله با رایگیری از دانشجویان انتخاب شده و به مدت یک سال در انجمن به فعالیت می پردازند. تمامی دانشجویان گروه فلسفۀ علم نیز به صورت خودکار عضو انجمن علمی محسوب می شوند. برنامه های گذشته و حال حاضر انجمن شامل برگزاری مراسم یاد استاد در گروه، تشکیل سمینارهای دانشجویی هفتگی، تشکیل مجلۀ دانشجویی فلسفۀ شریف، جلسات بحث و گفتگو به زبان انگلیسی و همچنین پخش فیلم دیالوگ های فلاسفۀ مطرح دنیا بوده است. جهت آشنایی بیشتر با انجمن علمی و فعالیت های آن و همچنین شیوۀ همکاری با ما می توانید از روش های ارتباطی درج شده در زیر استفاده کنید.