برگزاری کارگاه های آموزشی

کارگاه های چندروزۀ آموزشی با موضوعات مختلفی چون ترجمۀ متون فلسفی، متن خوانی به زبان انگلیسی، اصول مقاله نویسی و همچنین موضوعات مختلف درسی مانند فلسفۀ فیزیک، منطق ریاضی و...موضوعات کارگروه ها هستند. به زودی کارگاه ترجمه در گروه ارائه خواهد شد و مشخصات آن در همین جا اطلاع رسانی می شود.