تشکیل انجمن فارغ التحصیلان

انجمن علمی در تلاش برای تشکیل انجمن فارغ التحصیلان گروه فلسفۀ علم است. انگیزۀ اصلی پشت این کار ایجاد یک بانک اطلاعاتی به روز از وضعیت فعلی فارغ التحصیلان گروه است. این کار می تواند به تعامل علمی-حرفه ای فارغ التحصیلان گروه و همچنین برگزاری برنامه های متنوع کمک شایانی کند. از تمامی فارغ التحصیلان گروه دعوت می شود تا اطلاعات خود شامل نام و نام خانوادگی، سال فارغ التحصیلی و اطلاعات دیگر خود را به رایانامۀ انجمن ارسال نمایند. به محض این که اطلاعات بانک تاحد قابل قبولی کامل شد، آن را عرضه خواهیم کرد.