جلسات بحث و گفتگوی فلسفی به زبان انگلیسی

زمان جلسات؛ یکشنبه ها ساعت 15-16 دفتر انجمن علمی (گروه فلسفۀ علم، جنب سایت کامپیوتر)

موضوع جلسۀ 11 مهر ، فلسفۀ تکنولوژی، از منبع

http://plato.stanford.edu/entries/technology/

ارائه دهندۀ این جلسه آقای مهدی خلیلی است و حضار روی ارائۀ ایشان (که از منبع فوق الذکر است) به بحث می نشینند.

موضوع جلسات آتی و همچنین ارائۀ دهندۀ آن در جلسۀ پیش از آن با توافق حضار انتخاب می شود.