جلسات پخش فیلم

برخی از فیلم ها بهترین فضا برای عرضۀ دیدگاه های فلسفی هستند. جذابیت فیلم ها آرامبخشی برای پیچیدگی و گاهی خشک بودن ایده های فلسفی است. از طرف دیگر فضای جذاب فیلم ها گاهی سبب می شود تا ایده های فلسفی انتقال یافته بدون نقادی و تفکر آگاهانه هضم شوند که این مخالف روح تفکر و فلسفیدن است. انتظار داریم تا با پخش فیلم های دارای محتوای فلسفی در سطح گروه و دانشگاه و دعوت از اساتید و دانشجویان مرتبط با آن حوزه لذت فیلم دیدن را با ارزش فلسفیدن در هم بیامیزیم.

فیلم های در دست بررسی برای اکران فیلم

Eye in the Sky (2015)

در باب مسئلۀ

Trolley Problem

در فلسفۀ اخلاق

و همچنین فیلم

Room (2015)

در دعوای

Conceptualism, Non-Conceptualism

در فلسفۀ ذهن است.

اطلاعات بیشتر در همین جا!