حلقه های مطالعاتی دانشجویی

انجمن فلسفۀ شریف طراح و سامان دهندۀ اصلی حلقه های مطالعات دانشجویی مختلف در گروه فلسفۀ علم است. هدایت این حلقه ها و همچنین انتخاب موضوع آن ها و منابع مورد مطالعه توسط دانشجویان انجام می پذیرد. در برخی از این حلقه ها به درخواست دانشجویان و همکاری اساتید محترم، یک یا چند استاد نیز به عنوان ناظر و هدایت کنندۀ بحث ها شرکت می کنند. البته گروه فلسفۀ علم حلقه های رسمی تری دارد که هدایت آن ها اساساَ به دست اساتید و خود گروه است که حلقۀ فلسفۀ فیزیک از جملۀ از آن است. تا کنون حلقه های دانشجویی زیادی چون «حلقۀ افلاطون خوانی» ، «حلقۀ نظریۀ استقراء شهید صدر»، «حلقۀ فلسفۀ علم»، «حلقۀ مطالعات علم و تکنولوژی»، «حلقۀ کانت خوانی (به مدت بیش از 1 سال)»، «حلقۀ متافیزیک وَن اینواگن»، حلقۀ «فلسفۀ دین» و «حلقۀ فلسفۀ اخلاق»، در گروه برگزار شده است که طول مدت آن ها عموماً 1 ترم بوده است. در حال حاضر حلقۀ فلسفۀ فیزیک، حلقۀ دکتر آزادگان و حلقۀ فلسفۀ تکنولوژی حلقه های جاری در گروه هستند که به همت دانشجویان می تواند متنوع تر نیز شود. شرکت برای عموم در این حلقه ها آزاد است. ولی از دانشجویان انتظار می رود که متن های معین شده در هر جلسه را (که در همین قسمت سایت نیز عرضه خواهند شد) با دقت مطالعه کنند تا هم از بحث و گفتگوی آن جلسه نهایت استفاده را ببرند و هم خودشان بتوانند فعالانه در بحث شرکت کنند.