دوستان ما

اندیشکدۀ مهاجر دانشگاه صنعتی شریف

دفتر مطالعات فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف

انجمن علمی ژرفای دانشگاه صنعتی شریف

فهرست سایت ها و وبلاگ های مرتبط با فلسفۀ علم:

1. http://sharifphilosophy.com/

این وبلاگ که بخش اعظمی از نویسندگان آن  دانشجویان، فارغ التحصیلان و اساتید گروه فلسفۀ علم شریف هستند حاوی اطلاعات بسیار خوب درباب رشتۀ فلسفۀ علم و اخبار مرتبط با آن است،

به طور خاص برای آگاهی از منابع کنکور ارشد فلسفۀ علم می توانید از لینک زیر در سایت فوق استفاده نمایید:

http://sharifphilosophy.com/?p=424