سمینارهای دانشجویی

انجمن فلسفۀ شریف اقدام به برگزاری سمینارهای هفتگی دانشجویی کرده است. هدف این سمینارها تقویت روحیۀ بحث و گفتگو در گروه، آگاهی از مباحث مورد علاقۀ یکدیگر، و ایجاد فضای پویا در گروه فلسفۀ علم است. محتوای ارائه ها می تواند از پایان نامۀ دانشجویان، مقالات کلاسی آن ها و ایده هایی که از خواندن کتب مختلف به دست آورده اند باشد. الزامی وجود ندارد که ارائه دارای مساهمتی خاص از جانب دانشجو باشد و می تواند صرفاً ساختار علمی ترویجی داشته باشد. دانشجویان متقاضی می توانند عنوان ارائۀ خود و همچنین چکیدۀ یک پاراگرافی آن را به ایمیل

kazemi_alireza@mehr.sharif.edu

ارسال نمایند

امیدواریم تا با تقویت ارائه ها و همچنین نقادی های دانشجویان بتوانیم بستر لازم برای ایجاد کنفرانس دانشجویی فلسفی با فراخوان مقالات دانشجویی از سراسر ایران را به زودی کلید بزنیم..

سمینارهای ارائه شده تا به حال به شرح زیر است.

95.2.5؛ نیما نریمانی (دکتری فلسفۀ دین دانشگاه تهران)؛ چگونه ارادۀ خاص خداوند در عالم جاری می گردد؟ نگاهی به آراء پوکینگ هونگ، کشیش فیزیک دان، با نقد نگاه سنتی به خدا و رابطۀ او با عالم

95.2.19؛ صادق بلال نیاکی (ارشد فلسفۀ علم دانشگاه شریف)؛ برونگرایی درباب محتوا (semantic externalism) و آموزۀ دسترسی ویژه (privileged access) 

95.2.26؛ شروین میرزایی (ارشد فلسفۀ علم دانشگاه شریف)؛ قانون کلّی کانت در اخلاق و مشکلات آن

95.3.9؛ علیرضا کاظمی (دکتری فلسفۀ علم دانشگاه شریف)، تعهدات باورمندانه(Doxastic Commitments) و مسئلۀ اخلاقی ذبح اسماعیل

95.3.16؛ محمد آقاجانی(ارشد فلسفۀ علم دانشگاه شریف)، ارزیابی نظریه استقرا شهید صدر در مواجهه با مشکلات استقراء چکیده

از انتهای شهریور ماه سمینارهای دانشجویی انجمن فلسفۀ شریف از سر گرفته خواهد شد. اخبار سمینارها در همین جا و همچنین کانال تلگرام انحمن اطلاع رسانی خواهد شد.