طرح سمینارهای دانشجویی

از سرگیری سمینارهای دانشجویی انجمن فلسفۀ شریف از اوایل مهرماه. برنامۀ دقیق سمینارها و همچنین موضوع اولین سمینار ترم اول 95-96 در همین جا اطلاع رسانی خواهد شد.