مدرسۀ تابستانی

متاسفانه در تابستان امسال به خاطر کمبود امکانات اطلاع رسانی و همچنین نوپابودن انجمن علمی موفق به برگزاری مدرسۀ تابستانی نشدیم. امیدواریم در سال بعد با فراهم بودن زیرساخت ها و داشتن تجربۀ بیشتر اولین مدرسۀ تابستان گروه فلسفۀ علم با همکاری دانشجویان و اساتید در موضوعاتی چون فلسفۀ علم، فلسفۀ تکنولوژی و علم و دین برگزار شود. ثبت نام و مشخصات مدرسۀ تابستانی در همین مکان اعلام خواهد شد.