همکاری در فعالیت های رسمی گروه

انجمن فلسفۀ شریف به عنوان تنها تشکل دانشجویی گروه فلسفۀ علم، در برنامه های رسمی گروه با افتخار نقش بازوی اجرایی را ایفا می کند. از جملۀ این همکاری ها به عهده گرفتن مسئولیت های دبیرخانۀ اجرایی اولین همایش علم، دین، صلح زیر نظر آقای دکتر آزادگان بوده است.