انتشار نشریۀ دانشجویی فلسفۀ شریف به صورت محدود

ارسال مقالات محدویت زمانی ندارد، و مقالات پذیرفته شده به ترتیب ارسال در شماره های آتی مجله به چاپ خواهند رسید..

در برهۀ فعلی مجلۀ فلسفۀ شریف با توجه به توزیع محدود آن در سطح گروه فلسفۀ علم، امتیاز مقالات را برای خود نگاه نمی دارد، فلذا فرصت خوبی است تا دانشجویان با کارکردن روی مقالاتشان و به داوری گذاشتن آن در مجلۀ فلسفۀ شریف، در صورت صلاحدید آن را برای یک مجلۀ دارای امتیاز علمی-پژوهشی یا علمی-ترویجی نیز بفرستند..

محتوای هرشمارۀ مجله شامل یادداشت سردبیر، چندمقالۀ برتر درسی دانشجویان (به همراه پاسخ های انتقادی دیگر دانشجویان به آن مقاله)، چندمقالۀ ترجمه شدۀ خوب و مرتبط، یک نقد و بازبینی کتاب، و چند مقالۀ آموزشی خوب برای دانشجویان است (مانند شیوه های مقاله نویسی، استلزامات زندگی آکادمیک فلسفی، چیستی سرقت ادبی، چگونه یک مقاله را به چاپ برسانیم و...)

امیدواریم تا به کمک بستر مجلۀ فلسفۀ شریف، مقاله نویسی و شیوه ه ای استدلال دانشجویی تاحدی رشد کند که بتوانیم در آیندۀ نزدیک برنامۀ کنفرانس دانشجویی فلسفی را با فراخوان مقالات دانشجویی از سراسر ایران کلید بزنیم

ترجیح بر این است تا دانشجویان عزیز ابتدا موضوع و ایدۀ ناتمام مقالۀ خود را در کنفرانس های دانشجویی انجمن علمی ارائه کنند و با گرفتن بازخورد از مستمعین و پخته کردن آن، آن را برای مجلۀ فلسفۀ شریف ارسال نمایند...

طرح جلد اولیۀ اولین شماره ضمیمه است: