درباره ما

انجمن علمی گروه فلسفۀ علم شریف (انجمن فلسفۀ شریف)، در زمستان 1394 به همت تعدادی از دانشجویان گروه فلسفۀ علم شریف (به طور خاص محمدحسین اسلامی مهر) تاسیس شد. گروه فلسفۀ علم شریف علی رغم تاسیس از 1374 فاقد یک نهاد رسمی دانشجویی برای تقویت و جهت دهی فعالیت های علمی-دانشجویی چون حلقه های مطالعاتی، سمینارها، چاپ نشریه و اموری از این دست بود. برای پرکردن چنین خلائی انجمن فلسفۀ شریف پا به عرصۀ وجود گذاشت. این امر که گروه فلسفۀ علم شریف یک گروه کوچک و تحصیلات تکمیلی است سبب شده است تا فعالان دانشجویی گروه اندک باشند و اجرای برنامه هایی که نیازمند دست های بسیار است در گروه با مشکلات روبه رو ست. از این رو انجمن فلسفۀ شریف از کلیۀ کمک های اجرایی و فکری دانشجویان و دیگر تشکل های فکری-فرهنگی-فلسفی کشور استقبال می کند