فعالیتها

انجمن فلسفۀ شریف از تمامی ایده ها و طرح های دانشجویان برای فعالیت های علمی-فلسفی در گروه استقبال می کند. به علاوه از آن جایی که تمامی دانشجویان گروه اعضای رسمی انجمن  علمی محسوب  می شوند، کمک های ایشان در امور فکری و اجرایی باعث تعالی انجمن علمی خواهد بود