برگزاری اولین همایش صلح، علم و دین

دى 17, 1395

اولین همایش صلح، علم و دین گروه فلسفۀ علم 24 و 25 آذرماه برگزار شد.