ابوطالب صفدری

ابوطالب صفدری

دکتری ۹۵
ابوطالب صفدری

کارشناسی: مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد: فلسفۀ علم، دانشگاه صنعتی شریف، 1393-1395

دکتری: فلسفۀ علم و فناوری، دانشگاه صنعتی شریف، 1395- تاکنون

اطلاعات تماس

اعضای انجمن