منابع

منابع پیشنهادی انجمن فلسفۀ شریف برای برنامه های مختلف و همچنین منابع تولید شده توسط انجمن علمی همچون نشریه و فایل صوتی سخنرانی ها و جلسات در این قسمت عرضه می شود.