آخرین مهلت تعیین استاد راهنما برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 96

آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد 96 که استاد راهنمای پایان نامه خود را تعیین نکرده اند، تا ساعت 12 سه شنبه 27//9/97 برای تحویل برگه تعیین استاد راهنما فرصت دارند. در غیر این صورت، بنا به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی وضعیتشان به کارشناسی ارشد آموزشی تبدیل خواهد شد.

همچنین ببینید: اخبار کارشناسی ارشد