برگزاری دوره فرعی فلسفه علم (مخصوص دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف)