درسها

برنامه تحصیلی 97-98-1

درسها

علم و الهیات

ترم تحصیلی: 

پاییز

ارائه: 

1397

تاریخ علم 1

ترم تحصیلی: 

پاییز

ارائه: 

1397

فلسفه ریاضی

ترم تحصیلی: 

پاییز

ارائه: 

1397

مبانی منطق

ترم تحصیلی: 

پاییز

ارائه: 

1397