دروس الزامی

درس تعداد واحد
فلسفۀ علم 3 2
فلسفۀ علم 4 2
فلسفۀ اسلامی 3 2
فلسفۀ اسلامی 4 2
فلسفۀ فناوری 2 2
فلسفۀ فناوری 3 2