دروس اختیاری

درس تعداد واحد نوع
(42119) فلسفه اسلامی 2 ۳ نظری
در این درس، برخی مباحث مهم فلسفه اسلامی مطرح می شوند. امور عامه (وجود شناسی) در فلسفه اسلامی، 
مباحث مربوط به نفس و ادراک و نیز مسائل مربوط به واجب الوجود از جمله مباحث این درس اند. این درس در نیمسال دوم هر سال تحصیلی ارائه می شود.
(42221) مفاهیم بنیادی نظریه های فیزیکی ۳ نظری
(42238) متافیزیک تطبیقی ۳ نظری
هدف این درس بررسی پرسش های بنیادین در باره کلّ واقعیت و ساختار آن است. این پرسش ها مورد توجه خواهند بود: اشیای فیزیکی چیستند؟ آیا قابل تحویل به امور بنیادی تراند؟ اگر چنین است، سرشت اشیای بنیادی تر چیست؟ رابطه علیّت چگونه تحلیل می شود؟ آیا مکان و زمان واقعی اند؟ اگر چنین است چگونه واقعیتی دارند؟آیا اشیای انتزاعی غیر فیزیکی از قبیل قضایا وجود دارند؟ آیا قضایای ضروری ما را به وجود اشیایی غیر از اشیای فیزیکی متعهد می سازند؟این درس در نیمسال اول هر سال تحصیلی ارائه می شود.
(42239) فلسفه دین ۳ نظری
این درس به عمده مباحث فلسفه دین معاصر می پردازد. براهین مختلف وجود شناختی، کیهان شناختی، غایت شناختی و نیز دیدگاه های الحادی در این درس مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. این درس در نیمسال دوم هر سال تحصیلی ارائه می شود.
(42258) فلسفه ذهن ۳ نظری
در این درس سلسله مباحث اصلی در فلسفه ذهن مورد بررسی قرار میگیرند. این درس در نیمسال دوم هر سال تحصیلی ارائه می شود.
(42262) فلسفه زیست شناسی ۳ نظری
علم زیست شناسی با نظریاتی چون انتخاب طبیعی اثر شگرفی روی فهم ما از جهان زنده، از جمله انسان گذاشته است. به همین خاطر نظریات علمی زیست شناسی مستقیماً به تبیین حوزه هایی چون دین و اخلاق نیز وارد شده اند. بررسی فلسفی نظریه های زیستی و ادعاهای آن ها در مورد انسان و مسائل انسانی (چون دین و اخلاق) موضوع این درس است.
(42267) فلسفه تکنولوژی ۳ نظری
تکنولوژی آن قدر در زندگی انسان معاصر پررنگ است که به سختی می توان حوزه ای یافت که از تکنولوژی اثر نپذیرفته باشد. سوال از چیستی تکنولوژی محور این درس است. تعاریف ارائه شده برای تکنولوژی و مدل های مطرح در فهم آن در این درس به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد. سوالات اساسی فلسفۀ تکنولوژی چون خودمختاری تکنولوژی، حساس بودن به ارزش طراحی مصنوعات تکنیکی و امکان توسعۀ تکنولوژی های بدیل از دیگر سوالات این بحث است.
(42314) معرفت شناسی تطبیقی ۳ نظری
عمده پرسش های فلسفی در باره معرفت در این درس بررسی می شوند. سه پرسش اصلی عبارتند از : معرفت چیست؟ آیا معرفت ممکن است؟ حدود معرفت انسانی چیست؟ بالطبع، بخش عمده این درس، به مولفه های معرفت، ساختار معرفت، انواع آن و دغدغه های شکاکانه می پردازد. این درس در نیمسال دوم هر سال تحصیلی ارائه می شود.
(42336) تاریخ فیزیک ۳ نظری
(42337) مقولات ویژه در متافیزیک ۳ نظری
(42348) تاریخ علم 2 ۳ نظری
(42369) اخلاق علم و فناوری ۳ نظری