دروس الزامی

درس تعداد واحد نوع
(42111) منطق ریاضی 1 ۳ نظری
آشنایی با منطق ریاضی هدف اصلی این درس است. به طور دقیق تر منطق گزاره ها و محمولات در این درس مطرح شده و دانشجو با اصول موضوعه و قواعد هرکدام از آن ها آشنا می شود. ترجمۀ جملات زبان طبیعی به زبان منطق ریاضی و همچنین اثبات قضایا، ارائۀ صورت برهان و همچنین  مداقّه روی اعتبار آن  از جمله اهداف این درس است. این درس در نیمسال اول تحصیلی ارائه می شود.
(42118) فلسفه اسلامی 1 ۳ نظری
در این درس کلیت آراء فلاسفۀ اسلامی مورد بحث قرار می گیرد. مسائلی چون وجود، ماهیت، اصل علیت و مسائل آن، قوه و فعل و وجود ذهنی در حدّ مقدماتی مطرح می شود. این درس در نیمسال اول هرسال تحصیلی ارائه می شود.
(42234) فلسفه علم 1 ۳ نظری
پاسخ به این سوال اساسی که علم چیست، محور درس فلسفۀ علم 1 است. سوال هایی چون روش علمی چیست؟ آیا یک روش واحد و جهان شمول برای علم وجود دارد؟ آیا علم کاشف از واقعیت است یا صرفاً ابزاری برای تسهیل رابطۀ ما با جهان؟ آیا علم پیشرفت می کند و اگر بله دقیقاً به چه معنایی؟ در این درس پاسخ داده می شوند. در پاسخ به این سوالات آرای متفکران مهم قرن 20 از پوزیتویست های منطقی تا پوپر و کوهن و فایرابند و لاکاتوش و بسکر مطرح خواهد شد. این درس در نیمسال اول تحصیلی ارائه می شود.
(42235) فلسفه علم 2 ۲ نظری
درس فلسفۀ علم 2 در ادامۀ درس فلسفۀ علم 1 به سوالات تکمیلی در مورد معرفت شناسی و متافیزیک علم می پردازد. مسئلۀ استقراء، چیستی علیّت، ماهیت توضیح علمی، وضعیت متافیزیکی و معرفت شناختی قوانین طبیعت، چیستی انواع طبیعی و مسألۀ تأیید از جملۀ این سوالات هستند. این درس در نیمسال دوم تحصیلی ارائه می شود.
(42314) معرفت شناسی تطبیقی ۳ نظری
عمده پرسش های فلسفی در باره معرفت در این درس بررسی می شوند. سه پرسش اصلی عبارتند از : معرفت چیست؟ آیا معرفت ممکن است؟ حدود معرفت انسانی چیست؟ بالطبع، بخش عمده این درس، به مولفه های معرفت، ساختار معرفت، انواع آن و دغدغه های شکاکانه می پردازد. این درس در نیمسال دوم هر سال تحصیلی ارائه می شود.
(42328) تاریخ علم 1 ۲ نظری
این درس به تاریخ علم دورۀ اسلامی که در آن جرقه های بسیاری از کشف های علمی دوران مدرن یافت می شود، می پردازد. دستاوردهای علمی مهم بزرگانی چون ابن سینا، ابن حیثم، فارابی و خوارزمی مطرح شده و بررسی هایی تحلیلی در مورد نقش تاریخ علم در فرآیند پویایی علم انجام می پذیرد. این درس در هر دو نیمسال تحصیلی ارائه می شود.
(42368) فلسفه غرب 1 ۳ نظری
هدف از این درس بررسی آرای فیلسوفان اولیه دوران مدرن غرب است. آرای فیلسوفانی چون رنه دکارت، جان لاک، باروخ اسپینوزا، لایب نیتس، جرج بارکلی، دیوید هیوم، ایمانوئل کانت در حوزه های مختلف فلسفه  مورد بحث قرار می گیرند. این درس در نیمسال اول هر سال تحصیلی ارائه می شود.
(42227) علم و دین ۳ نظری
آیا علم مدرن با دین و مخصوصا با ادیان توحیدی و اموزه های کتب مقدس در تضاد است؟ ایا علم مدرن بر مبانی طبیعتگرایانه مبتنی است و باید کنار گذاشته شود و علمی از نو بنا کرد با مبانی الهی که مشکل تضاد علم و دین هم در ان صورت حل شود؟ دموکراسی، حقوق بشر، توسعه علمی، توسعه بهداشت عمومی، حقوق زنان، رشد ارتباطات و فناوری های متفاوت همه و همه به نظر میرسند که حاصل علم مدرن و نگاه مدرن به انسان و جهان اند؛ بین این مزایا و بدی های علم مدرن مثل بحران محیط زیست، بحران معنویت، بحران هویت، مصرف گرایی، ماده گرایی کدام را انتخاب کنیم؟ سوالاتی از این دست و راه حل های اندیشمندان حوزه علم و دین در این باره تا حد امکان بررسی می شوند.