دروس انتخابی

درس تعداد واحد گرایش
فلسفۀ فیزیک 2 ۲ فیزیک
فلسفۀ فیزیک 3 ۲
فلسفۀ فضا و زمان ۲
مقولات فلسفی در فیزیک ۲
مبانی فلسفی فیزیک کلاسیک ۲
فلسفۀ ریاضی 2 ۲ ریاضی
فلسفۀ ریاضی 3 ۲
مبانی احتمال ۲
منطق ریاضی 3 ۲
زیست شناسی ۲ زیست شناسی
فلسفۀ زیست شناسی 2 ۲
فلسفۀ زیست شناسی 3 ۲
مقولات ویژه در فلسفۀ زیست شناسی ۲
فلسفۀ علوم اجتماعی 2 ۲ علوم اجتماعی
فلسفۀ علوم اجتماعی 3 ۲
جامعه شناسی معرفت 2 ۲
جامعه شناسی دین و معرفت ۲
مقولات ویژه در فلسفۀ علوم اجتماعی ۲
مفاهیم فناوری ۲ فناوری
مبانی منطقی-فلسفی نظریۀ محاسبات و اطلاعات اخلاق و فناوری ۲
مسائل اخلاقی در بیوتکنولوژی ۲
بحث در امور اخلاقی کامپیوتر ۲
فناوری و فرهنگ ۲
فلسفۀ علم ۲ فلسفه علم
مقولات ویژه در فلسفۀ علم ۲
معرفت شناسی ۲
رئالیسم ۲
فلسفۀ ذهن 2 ۲
هوش مصنوعی ۲
فلسفۀ اخلاق ۲ اخلاق
مقولات ویژه در فلسفۀ اخلاق ۲
اخلاق حرفه ای ۲
اخلاق پزشکی ۲