دروس جبرانی

درس تعداد واحد
متافیزیک ۲
فلسفۀ اقتصاد ۲
روش‌های پژوهش ۲
تاریخ فلسفۀ باستان تا قرون وسطی ۲
تاریخ فلسفۀ جدید ۲
تاریخ فلسفۀ اسلامی 3 ۲
تاریخ فلسفۀ اسلامی 4 ۲
تاریخ علم دورۀ باستان تا قرون وسطی ۲
تاریخ علم دورۀ جدید و معاصر ۲
فلسفۀ دین 2 ۲
فلسفۀ منطق 2 ۲
مبانی تاریخی مکانیک کوانتوم ۲
سمینار تخصصی ۲