دوره کارشناسی ارشد

اهداف

1. عمق بخشیدن به معلومات دانشجویانی که  حوزه های مختلف علمی را دنبال می کنند و روشن کردن مسائل منطقی-فلسفی که در این حوزه ها با آنها مواجه اند.

2. آماده ساختن دانشجویان برای برنامه دکتری در این حوزه

3. تربیت پژوهشگرانی که بتوانند در باره جنبه های منطقی-فلسفی معرفت تجربی، تحقیق کنند.

4. تربیت استادانی که بتوانند فلسفه و تاریخ علم را در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها تدریس کنند.

فعالیت های الزامی

برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد، انجام این امور لازم است:

1. گذراندن 21 واحد دروس الزامی با حداقل نمره 12

2. گذراندن 6 واحد دروس اختیاری با حداقل نمره 12

3. گذراندن یکی از دو درس متافیزیک یا معرفت شناسی به عنوان درس جبرانی

4. گذراندن یک درس اختیاری که به عنوان درس جبرانی محاسبه می شود

5. پژوهش در یکی از موضوعات مربوط که به  نگارش پایان نامه  منتهی می شود.

برنامه درسی کارشناسی ارشد مصوب 1396.pdf475 KB
راهنمایی برای تهیه پیشنهاد پژوهشی.pdf830 KB