دوره کارشناسی (برای دانشجویان سایر دانشکده ها)

نام درس تعداد واحد نوع
(42374) درآمدی بر فلسفه ۳ نظری
این درس با هدف آشنا کردن دانشجویان مقطع کارشناسی با فلسفه  طراحی شده است. مسائل متنوعی چون معنای زندگی، وجود خداوند، معرفت، وجود و ویژگی های ذهن، خوب و بد اخلاقی، سرشت عدالت و زیبایی، مباحث این درس را تشکیل می دهند. در کنار آشنایی با مسائل فلسفی، تمرین اندیشیدن و تأمل در مسائل فلسفی هدف دیگر این درس است. این درس در نیمسال اول هر سال تحصیلی ارئه می شود.
(42254) مقدمه ای بر فلسفه علم ۳ نظری
آشنا کردن دانشجویان سایر دانشکده ها با فلسفه علم، هدف اصلی این درس است. مسائل و دیدگاه های اصلی فلسفه علم در سطح مقدماتی، مباحث این درس را تشکیل می دهند. این درس در هر نیمسال تحصیلی ارائه می شود.
(42367) مقدمه ای بر معرفت شناسی ۳ نظری
اهدف این درس آشنا شدن دانشجویان با معرفت شناسی معاصر است. مسائل و دیدگاه های اصلی در معرفت شناسی در سطح مقدماتی مطرح و در باره آنها بحث می شود. تحلیل معرفت، توجیه و ساختار آن، منابع معرفت و توجیه و نیز شکاکیت کانون اصلی مباحث این درس را تشکیل می دهند. این درس در نیمسال اول برخی سال های تحصیلی ارائه می شود.
(42372) مقدمه ای بر متافیزیک ۳ نظری
هدف این درس آشنا شدن دانشجویان با متافیزیک معاصر است. موضوعات اصلی متافیزیک مانند علیت، اشیای انتزاعی، زمان و مکان و نیز ضرورت و امکان مباحث این درس را تشکیل می دهند. این درس در سطح مقدماتی است و در نیمسال دوم برخی سال های تحصیلی ارائه می شود.
همچنین ببینید: فلسفه علم, متافیزیک