راهنمای استفادۀ درست از منابع و پرهیز از انتحال

اگر روش درست استفاده از منابع و ارجاع را ندانید ممکن است به تقلب، دزدی، و دروغ متهم شوید. برای آشنایی بیشتر با این موضوع فایل ضمیمه را بخوانید.

sw_stfdh_z_mnb.pdf844 KB