فرصت تحویل پیشنهاد پژوهشی دانشجویان دکتری ورودی 95

دانشجویان گرامی دکتری فلسفه علم ورودی 95 لطفاً حداکثر تا تاریخ 1397/10/16 پیشنهاد های پژوهشی خود را به همراه برگه تأیید استاد .راهنمای پژوهشی به آموزش گروه تحویل دهید تا مقدمات دفاع فراهم شود.

همچنین ببینید: اخبار دکتری