فرم های گروه

فرم های مربوط به دوره کارشناسی ارشد:

مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مراحل تصویب پیشنهاد پژوهشی پایان نامه کارشناسی ارشد

برگه 1 تأیید آمادگی برای دفاع کارشناسی ارشد

برگه 2 دعوت از استادان ممتحن پایان نامه کارشناسی ارشد

برگه 2 دعوت از استادان ممتحن پایان نامه کارشناسی ارشد (فایل ورد)

برگه 3 گزارش دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم تعیین پیشنهاد پژوهشی کارشناسی ارشد

فرم تعیین پیشنهاد پژوهشی کارشناسی ارشد (فایل ورد)

تقاضای تبدیل درس اختیاری به درس جبرانی

فرم های مربوط به دوره دکتری:

برگه 1 تعیین استاد راهنمای رساله دکتری

برگه 2 تایید آمادگی برای دفاع

برگه 3 درخواست مجوز دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری

برگه 3 درخواست مجوز دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری (فایل ورد)

برگه 4 دعوت از اعضای کمیته داوران پیشنهاد پژوهشی

برگه 4 دعوت از اعضای کمیته داوران پیشنهاد پژوهشی (فایل ورد)

برگه 5 گزارش دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری

برگه 5 گزارش دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری (فایل ورد)

مراحل تدوین و دفاع از پیشنهاد پژوهشی و تعریف رساله دکتری

فرم های مربوط به دوره فرعی:

اطلاعیه برگزاری دوره فرعی فلسفه علم

فرم درخواست دوره فرعی

آیین نامه دوره های فرعی دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات مربوط به نحوه ثبت نام در دوره فرعی