فرم های گروه

فرم های مربوط به دوره کارشناسی ارشد:

مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مراحل تصویب پیشنهاد پژوهشی پایان نامه کارشناسی ارشد

برگه 1 تأیید آمادگی برای دفاع کارشناسی ارشد

برگه 2 دعوت از استادان ممتحن پایان نامه کارشناسی ارشد

برگه 2 دعوت از استادان ممتحن پایان نامه کارشناسی ارشد (فایل ورد)

برگه 3 گزارش دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم تعیین پیشنهاد پژوهشی کارشناسی ارشد

فرم تعیین استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم های مربوط به دوره دکتری:

برگه 1 تعیین استاد راهنمای رساله دکتری

برگه 2 تایید آمادگی برای دفاع

برگه 3 درخواست مجوز دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری

برگه 3 درخواست مجوز دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری (فایل ورد)

برگه 4 دعوت از اعضای کمیته داوران پیشنهاد پژوهشی

برگه 4 دعوت از اعضای کمیته داوران پیشنهاد پژوهشی (فایل ورد)

برگه 5 گزارش دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری

برگه 5 گزارش دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری (فایل ورد)

مراحل تدوین و دفاع از پیشنهاد پژوهشی و تعریف رساله دکتری