فلسفه تحلیلی

حلقۀ مطالعاتی فلسفی چهارشنبه ها ساعت 10 تا 12 با حضور دکتر آزادگان وارد سال چهارم برگزاریش شده است. در ترم های گذشته بنابر رایگیری از شرکت کنندگان حوزه های مختلفی چون، فلسفۀ کانت، فلسفۀ اخلاق، متافیزیک و فلسفۀ دین موضوع جلسات حلقه بوده است. با رایگیری از شرکت کنندگان قرار بر این شد تا در ترم جاری مجموعه مقالاتی از دیویدسن، فیلسوف مطرح تحلیلی، به بحث و گفتگو گذاشته شود.