پایان نامه های گروه فلسفه علم

رديفعنوانپدیدآور اصلیسال انتشارموضوع هاشماره راهنما
1 بررسی نقش اخلاقی مصنوعات تکنیکی بر اساس نظریه‌ی ارزش‌بار بودن تکنولوژی Explaining Moral Role of Artifacts With Regards to Value Laden Theory of Technology حسین‌پور، حسام Hosseinpour, Hesam 1396 بی طرفی ارزشی Value Neutrality / فناوری ارزش بار Value Laden Technology / طراحی ارزش حساس Value Sensitive Design / قصدیت مادی Material Intentionality / ساختار افزایشی - کاهشی Amplification-Reduction Structure
‭42-49943
2 واکاویِ توجیهِ معرفت‌شناختیِ استنتاجِ بهترین تبیین An Aalysis of Epistemological Justification of Inference to the Best Explanation اعتمادالاسلامی بختیاری، محمد مهدی Etemadoleslami Bakhtiari, Mohammad Mahdi 1395 استنتاج ازبهترین تبیین Inference to the Best Explanation / مساله معرفت شناسانه Epistemological Problem / توجیه Justification / ایراد گروه بد Bad Lot Objection (BLO) / ایراد ولتر Voltaire's Objection (Vo) / ایراد هانگرفورد Hungerford's (HO)
‭42-48478
3 استدلال علیه بهسازی ژنتیکی زایشی Argument Against Germ-line Genetic Enhancement علی حسن زاده اصل، پوریا Ali Hasan Zadeh Asl, Pouria 1395 اخلاق زیستی Bio Ethics / بهسازی ژنتیکی Genetic Enhoncement / بهسازی زایشی Germ-Line Enhancenemt / وظیفه گرایی Deontology / استدلال اجتماعی - سیاسی Socio-Political Argument
‭42-48730
4 آیا درس "کار و فناوری" در دوره ی ابتدایی دوم و متوسطه ی اول توجه کافی را به تقویت تفکر فناورانه مبذول داشته است؟ Has "The Work and Technology Course" in the Elementary School and Guidance School Paid Enough Attention to Improve Technological Thinking? نفری، حسین Nafari, Hossein 1395 مدل حل مساله Problem Solving Model / تفکر فناورانه Technological Thinking / کار و فناوری Work and Technology / دانش فناورانه Technological Knowledge / الگوهای الگوریتمی Algorithmic Patterns
‭42-48814
5 بررسی ناسازگاری میان برون‌گرایی محتوا و دسترسی ویژه به حالات ذهنی Survey on Incompatibility between Content Externalism and Privileged Access to Mental States بلال نیاکی، صادق Belal Niaki, Sadegh 1395 محتوا Content / پیشینی A Priori / پسینی A Posteriori / برون گرایی Enternalism / دسترسی ویژه Privilleged Access / حالات ذهنی Mental States / سازگارگرایی Compatibilism / ناسازگارگرایی Incompatibilism / برهان مکنزی Mckinsey's Argument
‭42-48846
6 نقد و بررسی قانون جهان شمول کانت: پارفیت، اسکانلن A Survey on kant's Universal Law: Parfit, Scanlon میرزایی قاضی، شروین Mirzaei Ghazi, Shervin 1395 اصل متعالی اخلاق Supreme Principle of Morality / فرمول انسانیت Humanity Formula / فرمول قانون جهان شمول Universal Law Formula / قرارداد گرایی Conventionalism / نتیجه گرایی Consequentalism
‭42-48847
7 بررسی تبعات اخلاقی فناوری های ارتباطات و اطلاعات با تکیه بر فلسفه و اخلاق اطلاعات لوچیانو فلوریدی Investigating Ethical Consequences of the Information and Communication Technologies (ICT) with Respect to Luciano Floridi’s Philosophy and Ethics of Information صفدری شربیانی، ابوطالب Safdari Sharabiani, Abootaleb 1395 اطلاعات Information / فناوری اطلاعات و ارتباطات Information and Communication Technology (ICT) / حافظه ی کارگر Working Memory / قوای شناختی Cognitive Faculty / اخلاق اطلاعات Information Ethics
‭42-49004
8 آگاهی تکاملی از منظر دنیل دنت Assessment of Dennett’s Views on the Evolution of Consciousness نظریان نایینی، فاطمه Nazariyan Naiini, Fatemeh 1395 پدیده آگاهی Consciousness Phenomenon / آگاهی تکاملی Evolutionary Consciousness / دیدگاه دنیل دنت Daniel Dennett Approach / دیدگاه دیوید چالمرز David Chalmers Approach
‭42-49171
9 اخلاق اطلاعات: مبنایی جهت تنظیم چارچوب اخلاقی برای سیستم های چندعاملة توزیع شده، نظیر بیت کوین The Ethics of Information: Foundation to Regulate Moral Framework for Distributed Multi-Agent Systems (MAS), such as Bitcoin عسگری نیا، هاله Asgarinia, Hale 1395 بیت کوین Bitcoin / مدل سازی مبتنی بر عامل Agent Based Modeling / اخلاق اطلاعات Information Ethics / سیستم توزیع شده Distributed System / سیستم چندعاملی Multiagent System / اخلاق فناوری Technology Ethics / انقلاب اطلاعات Information Revolution / فلسفه اطلاعات Information Philosophy
‭42-49306
10 نحوه ی برساختگی فکت های علمی از منظر برونو لاتور؛ با تمرکز بر کتاب زندگی آزمایشگاهی The Construction of Scientific Facts from Brono Latour’s Point Of view, Stressing “Laboratory Life” صلحی راد، مسلم Solhirad, Moslem 1395 آزمایشگاه Laboratory / ساخت Construction / فکت علمی Scientific Fact / برساخت اجتماعی Social Construction / زندگی آزمایشگاهی Laboratory Life
‭44-49439
11 تمایز مشاهده‌پذیر/مشاهده‌ناپذیر در فلسفه علم Observable/Unobservable Distinction in Philosophy of Science موذن‌زاده، جهانگیر Moazzenzadeh, Jahangir 1395 ضدواقع گرایی Antirealism / مشاهده پذیر Observable / تصویر علمی Scientific Realism / تجربه گرایی برساختی Constructive Empiricism / تجربه گرایی نگرشی Stance Empiricism / مشاهده ناپذیر Unobservable / هدف علم Aim of Science
‭42-49488
12 بررسی و نقد آراء سوزان جرج درباره نسبت دین و فنّاوری Examination and Critique of Susan George’s Ideas Concerning the Relation of Religion and Technology حاجی‌کاظم، حجت الله Hajikazem, Hojjatollah 1395 دین و فناوری Religion and Technology / دیدگاه سوزان جرج Susan George Approach / مبانی هوش مصنوعی Artificial Intelligence Basis
‭42-49523
13 علم دینی: مقایسه ی نظریه های دکتر گلشنی و آیه الله جوادی آملی Religious Science: Comparison of Golshani's and Javadi Amoli's Views فاخری، مرضیه Fakheri, Marzieh 1395 علم دینی Religious Science / علوم تجربی Empirical Science / اسلام Islam / عقل جزوی Reason / جهان بینی World View / متافیزیک دینی Religious Metaphysics
‭42-49660
14 ارزیابی نظریه استقراء شهید صدر در حل مسایل استقراء Evaluating the Sadr's Theory of Induction in Solving the Problems of Induction آقاجانی، محمّد Aghajani, Mohammad 1395 مشاهده Observation / نظریه تایید Confirmation Theory / فرضیه Hypothesis / احتمال صدق Probability of Truth / پارادوکس کلاغ Raven Paradox / پارادوکس عطف نامربوط Irrelevant Conjuction Paradox / پارادوکس سابی Grue Paradox / پارادوکس بخت آزمایی Lottery Paradox
‭42-49003
15 مساله ی وصفی گرایی و ضد وصفی گرایی در معنا و پیامدهای آن برای مساله ی آگاهی The Problem of Desctiptivism and Anti-Descriptivism about Meaning and its Consequences for The Problem of Conscioussness کاظمی اسکویی، عباس Kazemi Oskooei, Abbas 1395 معناشناسی Semantics / معنی Meaning / نظریه ارجاع Reference Theory / آگاهی از معنا Semantic Awareness / معناشناسی دوبعدی Two-Dimensional Semantics / وصفی گرایی Descriptirism / مفادهای اولیه Primary Intensions
‭42-50027
16 تبیین مفهوم تمدن با استفاده از نظریه ادراکات اعتباری با تأکید بر دانش و فناوری به عنوان مولفه های تمدنی Explaining the Concept of Civilization by using Theory of Constructive Perceptions with Emphasis on Knowledge and Technology as Components of Civilization طحانی، علی Tahani, Ali 1395 کاربرد فناوری Technology Application / ساختار شناختی Cognitive Structure / اعتبار استخدام Constructive Perception Employment / پانتومیم زبانی Linguistic Pantumim / فلسفه تمدن Civilization Philosophy / تمدن نوین اسلامی New Islamic Civilization
‭42-50072
17 انتخاب علمی؛ تأثر از ارزش ها و تأثیر بر علم Scientific Choice, Its Effects of Values and Its Effects on Science اسدپور، مجید Asadpour, Majid 1394 انتخاب علمی Scientific Choice / موضوع Subject / سوال Question / رابطه علم و ارزش Science And Value Relation / روش واینبرگ Weinberg Method
‭42-47324
18 مسئله ی ذهن – بدن از منظر ریچارد سوئین برن Mind-Body Problem From Swinburne’s Point of View عزیزی، علی Azizi, Ali 1394 مساله ذهن و بدن Mind-Body Problem / خواص نوظهور Emergent Properties / نظریه سویین برن Swinburne Theory / دوگانه انگاری جوهری Substance Dualism / دوگانه انگاری خواص Property Dualism
‭42-47229
19 تحلیل و بررسی طبیعت‌گرایی علمی و نتایج هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی آن Scientific Naturalism: Ontological and Epistemological Analysis بیابانکی، مهدی Biabanaki, Mehdi 1394 طبیعت گرایی Naturalism / طبیعت گرایی هستی شناسی Ontological Naturalism / طبیعت گرایی روش شناختی Methodological Naturalism / متافیزیک علم Science Metaphysics / فراطبیعت گرایی Super-Naturatism
‭42-47583
20 بررسی کتب علوم تجربی و فیزیک آموزش وپرورش از منظر مکاتب فلسفه علمی رایج Study the Books of Science and Physics Education in Iran from the Perspective of Current Philosophy of Science نیّرهدی، طه رضا Nayyerhoda, Taha Reza 1394 فلسفه علم Philosophy of Science / کتاب درسی Text Book / فیزیک Physics / علوم تجربی Empirical Science / آموزش علم تجربی Science Education
‭42-47685
21 بررسی بدیل اندیشی فینبرگ درخصوص فناوری های مربوط به فضای مجازی On Feenberg’s Alternative Thinking About Virtual Space Technologies رحیمی، مرتضی Rahimi, Morteza 1394 اینترنت Internet / دموکراسی Democracy / نظام علم و فناوری Science-Technology System / نظریه انتقادی فناوری فینبرگ Feenberg's Critical Theory of Technology / ابزاری سازی فینبرگ Feenberg's Instrumentalization / مدرنیته بدیل Alternative Modernity
‭42-47874
22 ویلفرد سلارز در باب علم و واقعیت Wilfrid Sellars on Science and Reality کاظمی، علیرضا Kazemi, Alireza 1394 واقع گرایی علمی Scintific Realism / ویلفرد سلارز Wilfrid Sellars / تصویر علمی Scientific Realism / تصویر عرفی Manifest Image / اسطوره داده Myth of the Given / استنباط گرایی Inferentialism
‭42-47948
23 نقش بنیادین روابط علی در تبیین‌‌های علمی منطبق بر دیدگاه وسلی سمن Essentional Role of Causal Relations in Scientific Explanations (According to Wesely Salmon) حسن بیگ زاده، خدیجه Hassan Bigzadeh, Khadigeh 1394 دیدگاه وسلی سلمن Wesley Salmon Approach / تبیین علمی Scientific Explanation / تبیین علی Causal Explanation / الگوی ربط آماری Statistical Relevance Model / الگوی مکانیزم علی Causal Mechanisms Model
‭42-48253
24 دوگانه‌ی ذهن - بدن از منظر ویتگنشتاین Mind-Body Problem from Wittgenstein’s Perspective کریمی، احمد Karimi, Ahmad 1394 حافظه Memory / فیزیکالیسم Physicalism / مساله ذهن و بدن Mind-Body Problem / اندیشیدن Thinking / زبان خصوصی Private Language / مساله ذهن های دیگر Other Minds Problem
‭42-48440
25 ایمان کی‌یرکگاردی: دربارۀ سوژۀ ایمان و امید او Kierkegaardian Faith: On The Subject of Faith and Her Hope مسعودی، حمید Masoudi, Hamid 1394 ترک نامتناهی Infinite Resignation / امید Hope / امر نو The New / عشق Love / انکشاف خداوند God's Revelation
‭42-48520
26 بررسی و اعتبارسنجی برهان و عقلانیت عمل‌گرا در باور به وجود خدا با تکیه بر شرط‌بندی پاسکال A Survey on Pragmatic Argument and Rationality about Belief of God Existence; Focus on James and Pascal Viewpoint اسلامی‌مهر، محمد حسین Eslamimehr, Mohammad Hossein 1394 عقلانیت Rationality / شرط بندی پاسکال Pascal's Wager / برهان عملگرا Pragmatic Argument / وظیفه اخلاقی Moral Duty / خداباوری Theism
‭42-49126
27 مونیزم راسلی Russellian Monism شاهین نیا، نیلوفر Shahinnia, Niloofar 1394 خواص فیزیکی Physical Properties / فیزیکالیسم Physicalism / ویژگی پدیداری Phenomenological Property / مونیزم راسلی Russelian Monism / پنسایکیزم Panpsychism
‭42-49137
28 علیت نزد راسل و انتقادات وارد بر آن A Critical Reading of Russel on Causation مولوی اردکانی، رضا Moulavi Ardakani, Reza 1394 علیت Causality / فیزیک Physics / متافیزیک (ماوراءالطبیعه) METHAPHYSICS / رویکرد راسل Russell Approach
‭42-47956
29 نقش نفس در شکل‌گیری معرفت از منظر حکمت متعالیه Role of Spirit in the Formation of Knowledge in Terms of Transcendent Wisdom محسنی، حسین Mohseni, Hossein 1394 معرفت Knowledge / ملاصدرا Mulla Sadra / فلسفه علم Philosophy of Science / قوای نفس Soul Faculities / ابن سینا Ibn Sina
‭42-48328
30 رئالیسم در مصاف با آنتی رئالیسم علمی. آیا رئالیسم علمی توان غلبه بر چالش های آنتی رئالیسم را دارد؟ Realism in the Battle with Scientific Anti-realism: Does Scientific Realism Have Capacity of Overcoming Antirealistic Challenges? اکبری تختمشلو، جواد Akbari Takhtameshlou, Javad 1393 علم Science / مشاهده پذیری Observability / ضدواقع گرایی Antirealism / واقع گرایی علمی Scintific Realism / جهان مستقل از اذهان Mind-Independent World / هویت های نظری Theoritical Entities / استقراء بدبینانه Pessimistic Induction
‭42-46391
31 مفهوم اخلاق اجتماعی و نسبت آن با سیاست نزد توماس هابز The concept of Social Ethics and Its Relation to the Politics from Hobbes Point of View کریمی، ساسان Karimi, Sasan 1393 قانون Law / اخلاق اجتماعی Social Ethics / اجتماع Society / صلح Enlightement / اخلاق سیاسی Political Ethics
‭42-46486
32 اتانازی، آری یا خیر؟ ?Euthanasia, Yes or No حسینی، صفیه السادات Hoseini, Safieh Sadat 1393 آتانازی Euthanasia / فلسفه اخلاق Ethics Philosophy / اخلاق زیستی Bio Ethics / خودمختاری Autonomy
‭42-46586
33 استدلال برپایه مدل در پرتو تبیین گیری از مدل Model-Based Reasoning Based on Giere’s Explanation of Model هاشمی، امین Hashemi, Amin 1393 استدلال مبتنی بر مدل Model-Based Reasoning / تبیین نظریه های علمی مدل محور Model-Based Account of Scientific Theories / نظریه گیری Giere's Theory / نظریه نرسسیان Nersessian Theory
‭42-46756
34 زندگی بدون یقین Living with Uncertainty فاطمی، آروین Fatemi, Arvin 1393 تکلیف اخلاقی Moral Obligation / رویکرد بیرونی Objective View / رویکرد درونی Subjective View / رویکرد پیشنگرانه Prospective View / جهل Ignorance
‭42-46914
35 سیر اندیشه پیشرفت در غرب و نگاهی انتقادی از منظر اسلام به آن ارائه چارچوبی نظم یافته از آرای اندیشمندان حول اندیشه پیشرفت در غرب و نقد مدل های پیشرفت در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی The Evolution of the Idea of Progress in Western Thought and a Critical Look at It from an Islamic View منادی نوری، صابر Monadi Noori, Saber 1393 اندیشه پیشرفت Progress Idea / مکاتب پیشرفت Progress Schools / تاریخ اندیشه پیشرفت Progress Idea History / مدل های بومی توسعه Indigenous Development Models / منتقدین اندیشه پیشرفت غرب Western Progress Idea Crities
‭42-47100
36 علم و ابزار نزد هایدگر ( با تاکید بر «هستی وزمان») Heidegger on Science and Tool (Emphasized on "Being and Time")
خلیلی، مهدی Khalili, Mahdi 1393 علم Science / ریاضیات Mathematics / متافیزیک (ماوراءالطبیعه) METHAPHYSICS / فناوری Technology / ابزارآلات Tools / پدیدارشناسی Phenomenology / نظریه هایدگر Heidegger Theory / هستی و زمان Being and Time
‭42-46966
37 بررسی و نقد رویکردهای حل مسایل اخلاقی در حوزه نانوتکنولوژی Nano Ethics: Reviewing and Criticizing the Approaches to Solve the Ethical Problems in Nanotechnology تاجمیر ریاحی، حسین Tajmir Riahi, Hossein 1393 محیط زیست Enviroment / حریم خصوصی Privacy / کشورهای در حال توسعه Developing Countries / عدم قطعیت Uncertainty / اخلاق نانو Nano-Ethics / نگرانی های پزشکی Medical Concerns / چالش های زیست محیطی Environmental Challenges
‭42-47021
38 بررسی مبانی علمی و فلسفی ایده " چندجهانی " Scientific and Philosophical Foundations of “Multiverse” Idea سبحانی، علیرضا Sobhani, Alireza 1393 جهان Universe / معیار تمیز Demarcation Criteria / نظریه چندجهانی Multiverse Theory / اصل انسان محوری Anthropic Principle / تنظیم دقیق Fine Tuning
‭42-46254
39 نقد و بررسی صورت بندی های مختلف نظریه چندجهانی Critique and Survey of Various Formulation of Multiverse Theory معصومی، سعید Masoumi, Saeed 1393 نظریه ریسمان String Theory / کیهان شناسی Cosmology / گرانش کوانتومی Quantum Gravity / نظریه نسبیت عام General Relativity Theory / ساخت گرایی Structuralism / رویکرد معناشناسانه Semantic Approach / نظریه چندجهانی Multiverse Theory
‭42-46265
40 امکان ناپذیری پروژه ی هوش مصنوعی از منظر هیوبرت دریفوس، نتایج و دلالت ها Hubert Dreyfus on the Impossibility of Artificial Intelligence: Consequences and Implications عقیلی دهکردی، بامداد Aghili Dehkordi, Bamdad 1393 هوش مصنوعی Artificial Intelligence / علوم زبان شناختی Cognitive Science / فلسفه هیوبرت دریفوس Hubert Dreyfus Philosophy / بازنمایی نمادین Symbolic Representation / فلسفه مارتین هایدگر Martin Heidegger Philosophy / فلسفه موریس مرلوپونتی Murice Merleau-Ponty Philosophy
‭42-47020
41 طرح نظریه ای نو در باب زبان دین Propose a New Theory about Religious Language Problem طوسی سعیدی، مسعود Toossi Saeidi, Massoud 1392 زبان دین Religion Language / معناداری Meaningfulness / ابطال پذیری Falsifiability / تجربه دینی Religious Experience / پیامبر Prophet
‭42-44748
42 نقد و بررسی چالش های علم مدرن، لزوم استفاده از قوای نفس در تولید علم Review the Challenges of Modern Science, The Need to use Force in Self-Knowledge Production قانعی، رشید Ghanei, Rashid 1392 علم سنتی Traditional Science / علم جدید Modern Science / قوای نفس Soul Faculities / قوه خیال Power of Imagination / قوه عقل Power of Reason / علوم تجربی Empirical Science
‭42-44962
43 نقد نگرش تاریخی کوهن به فلسفه علم از منظری گادامری Critique of Kuhns Histirical Perspective from Gadamerian Perspective بهزادی مقدم، محمد رضا Behzadi Moghaddam, Mohammad Reza 1392 افق Horizon / سنت Tradition / پارادایم Paradigm / قیاس ناپذیری Incommensurability / تاریخ تاثیر Protective History
‭42-45145
44 بررسی وضعیت موجه و معرفتی گزاره های این همانی اسامی خاص با توجه به آموز های کریپکی Investigating the Modal Status and the Epistemological Status of Identity Propositions of Proper Names According to the Kripke’s Doctrines بردبارخو، علی Bordbarkhou, Ali 1392 ضرورت Necessity / پیشینی A Priori / پسینی A Posteriori / مساله معرفت شناسانه Epistemological Problem / حوادث اضطراری Contingency / وضعیت موجه Modal Status
‭42-45592
45 نگاهی نقادانه به رویکرد پوپری به مقوله ی علم دینی میان متفکران داخلی قره جه داغی، علی. 1392 علم Science / فناوری Technology / علم دینی Religious Science / تجربه گرایی Empiricism / فناوری دینی Religious Technology
‭42-45627
46 شکل گیری مفهوم علم نزد هایدگر بر پایۀ آثار پیش از «هستی و زمان» The Course of Martin Heidegger’s Notion of Science in His Early Thought,Based on Works Preceding Being and Time حشمتی، عطا Heshmati, Ata 1392 پدیدارشناسی Phenomenology / مساله مارتین هایدگر Martin Heidegger Problem / رویکرد نظری Theoretical Approach / بحران علم Crisis of Science / علم به مثابه کنش Science as an Action
‭42-45684
47 چالش های علمی و فلسفی فرضیه ی تکامل Scientific and Philosophical Challenges of Theory of Evolution نریمانی، نیما Narimani, Nima 1392 تکامل Evolution / داروینیسم Darwinism / طبیعت گرایی Naturalism / انتخاب طبیعی Natural Selection / خلقت گرایی Creationism / چالش های علمی Scientific Challenges / چالش های فلسفی Philosophical Challenges
‭42-45712
48 استدلال معرفت The Knowledge Argument قربانی، جعفر Ghorbani, Jafar 1392 فیزیکالیسم Physicalism / استدلال معرفت Knowledge Argument / ویژگی پدیداری Phenomenological Property / شکاف شناختی Epistemic Gap / شکاف وجودی Ontological Gap
‭42-45855
49 بررسی مبانی متافیزیکی پزشکی مدرن و سنتی Methaphysical Foundations of Modern and Trasitional Medicine کمالی اردکانی، مرتضی Kamali Ardekani, Morteza 1392 کل نگری Wholeness / مبانی متافیزیک Metaphysical Foundations / تقلیل گرایی Reductionism / دوگانه گرایی Dualism / کل گرایی Holism / پزشکی مدرن Modern Medicine / مدل زیست پزشکی Biomedical Model / پزشکی سنتی Traditional Medicine
‭42-45990
50 صلبیت و دامنه ی گسترده Rigidity and Wide Scope قلبی، فراز Ghalbi, Faraz 1392 صلبیت Rigidity / توصیفات معین Definite Description / کریپکی Kripke / اسم خاص Proper Name / دامنه گسترده Wide Scope / استدلال وجهی modal Argument
‭42-45913
51 دستگاه مفهومی از منظر پل تاگارد مرصعی، محمد حسن. 1392 علم شناخت Cognitive Science / فلسفه علم کامپیوتری Computational Philosophy of Science / دستگاه مفهومی Coceptual System / سلسله مراتب نوعی Kind Hierarchies / سلسله مراتب جزئی Part Hierarchies
‭42-45464
52 روش شناسی علم دینی، با تاکید بر نقد تطبیقی نظریه ی علم دینی دکتر گلشنی و الگوی حکمی - اجتهادی دکتر خسروپناه Methodology of Religious ScienceWith Respect to Dr.Golshani’s Theory of Religious Scienceand Dr.Khosropanah’s Hikmai-Ejtihadi’s Pattern on Humanities راحمی، محمد حسین Rahemi, Mohammad Hossein 1392 روش شناسی Methodology / علم دینی Religious Science / مبانی متافیزیک Metaphysical Foundations / گلشنی، مهدی Golshani, M / خسروپناه، عبدالحسین Khosropanah, Abdolhossein / علم Science / دین Religion
‭42-44587
53 اینهمانی ذرات تمایز ناپذیر Identical Particles حیدری فرد، سحر Heydari Fard, Sahar 1392 اینهمانی Identity / مکانیک کوانتومی Quantum Mechanics / ساخت گرایی Structuralism / فردیت Identity
‭42-44406
54 نقش اعتباریات در فلسفه علم The Role of Conventionals(Itibaryat) in Philosophy of Science درویش آقاجانی، جواد Darvish Aghajani, Javad 1391 فلسفه علم Philosophy of Science / ادراک های اعتباری Techne / استعاره Metaphor / علوم نظری و عملی Conventionals / ادراک های حقیقی Episteme / انتزاع Model
‭42-43275
55 بررسی تطبیقی جامعه علمی آرمانی از دید سید حسین نصر و پاول فایرابند Comparative Study of Ideal Scientific Community in Viewpoints of Nasr and Feyerabend زرگر، زهرا Zargar, Zahra 1391 آنارشیسم Anarchism / عقلانیت Rationality / جامعه علمی آرمانی Ideal Scientific Community / سنت گرایی Traditionalism / مدرنیته Modernity
‭42-43709
56 رهایی از فضای تکنولوژیک حاکم در اندیشه ی اندرو فینبرگ و مارتین هایدگر Emancipation From the Current Technological Atmosphere in Andrew Feenberg and Martin Heidegger's Thought برومند، خشایار Boroomand, Khashayar 1391 نظریه انتقادی تکنولوژی Critical Theory of Technology / طراحی تکنیکی Technical Design / رهایی Emancipation / ذات تکنولوژی مدرن Modern Technology Essence / حوالت تاریخی هستی Historical Destining of Being / آمادگی برای نجات Readiness for Salvation
‭42-43792
57 بررسی امکان پذیری و چگونگی تحقق نظام علم و تکنولوژی مبتنی بر دین On the Possibility and Realization of a Science-Technology System Based on Religion تقوی، مصطفی Taqavi, Mostafa 1391 علم Science / فناوری Technology / جهان بینی اسلامی Islamic Worldview / نظام علم و فناوری Science-Technology System / شبکه نیازهای بشری Human Needs Network
‭42-43947
58 معرفت شناسی فضیلت گرا از دیدگاه لیندا زگزبسکی Virtue Epistemology of Linda Zagzebski’s Point of View میکاییلی، زهرا Mikaeili, Zahra 1391 حکمت Wisdom / فضیلت Virtue / انسان فضیلتمند Virtuous Person / قابلیت اطمینان Reliability / انگیزش Motivation
‭42-43990
59 قوانین طبیعت و صادق ساز آنها از دیدگاه مارک لنگ Laws and Lawmakers میره بیگی، علی Mirbeygi, Ali 1391 متافیزیک (ماوراءالطبیعه) METHAPHYSICS / قانون طبیعت Law of Nature / قاعده های تجربی Regularities / ضرورت Necessity / خلاف واقع ها Counter Factuals
‭42-44506
60 ساختارشکنی استیلای رسانه ای مبتنی بر آراء ژاک دریدا Deconstruction of Media Hegemony Based on Ideas of Jacques Derrida
هنرور، محمد امین Honarvar, Mohammad Amin 1391 معنی Meaning / ابزارآلات Tools / رسانه ها Media / ساختارشکنی Deconstruction / ژاک دریدا Jacques Derrida
‭42-43983
61 دوگانه ی طرح مفهومی و محتوای تجربی Scheme-Content Dualism رعیتی، مائده Rayati, Maede 1391 نظریه معنا Meaning Theory / ترجمه رادیکال کواین Quine"s Radical Translation / تعبیر رادیکال دیویدسن Davidson"s Radical Interpretation / ترجمه پذیری Translatability / طرح مفهومی Conceptual Scheme / محتوای تجربی Empirical Content / تجربه گرایی Empiricism / جزم سوم Third Dogma
‭42-44207
62 دگرگشت مفهوم فضای هندسی در قرن نوزدهم The Evolution of a Geometric Space in in the Nineteenth Century کریمی، احسان Karimi, Ehsan 1391 هندسه Geometry / خمینه Manifold / پیشینی A Priori / پسینی A Posteriori / زمان Time / کانت Kant / فضای هندسی Geometric Space / ترکیبی Synthetic / تحلیلی Analytic
‭42-44280
63 طرح و بررسی دلائل فلسفی آغاز عالم در آراء کریگ، اسمیت و علامه طباطبایی (ره) Surveying Philosophical Arguments on "Origination of The Universe" based on the views of: W.L.Craig, Q.Smith and Allamah S.M.H Al-Tabatabaie
زارع، روزبه Zare, Roozbeh 1390 زمان Time / حدوث Temporality / قدم Eternity / نامتناهی Infinite / عالم طبیعت Universe
‭42-42087
64 علیت در نگاه هیوم Hume on Causation یونسی، فاطمه Yonesi, Fatemeh 1390 اقتران دائم بین رخدادها Constant Conjunction / سازوکار تداعی کننده علیت Associative Mechanism / ارتباط ضروری Necessary Connection / تفسیر واقع گرایی شکاک Sceptical Realist Interperetation
‭42-42142
65 ترجمه کتاب هوسرل و تاملات دکارتی Translation of “Husserl and Cartesian Meditations” گل پور، منصور Golpour, Mansour 1390 ادراک Perception / بداهت Self Evidence / تقویم Constitution / سایه فکنی Adumbration
‭42-42512
66 نام های تهی Empty Names باقری اسفه، محمد Bagheri Esfe, Mohamad 1390 نام های تهی Empty Names / گزاره های حفره ای Gappy Propositions / فعلیت گرایی سرسخت Nonserious Actualism / نظریه ارجاع Reference Theory
‭42-42540
67 نقد و بررسی آراء نیکلاس ماکسول پیرامون ضرورت تحول در علم A Critical Assessment of Nicholas Maxwell’s Ideas Concerning the Need for Revolution in Science سعیدی فر، سعید Saeedifar, Saeed 1390 علم Science / ارزش Value / عقلانیت Rationality / حکمت Wisdom / عقل گرایی معطوف به هدف Aim-oriented Rationality
‭42-42621
68 تاثیر متافیزیک بر علوم فیزیکی The Influence of Metaphysic in Physical Science باتوبه، آرام batobeh, Aram 1390 تقریب Approximation / آزمایش علمی Scientific Experement / ابزارهای آزمایش Experimental Instruments
‭42-42644
69 مسایل قیاس ناپذیری: راه حل زبانی فایرابند Incommensurability Problems: Feyerabend’s Linguistic Solution
شفاه، علیرضا Shafah, Alireza 1390 پیشرفت علمی Scientific Progress / ابهام مفاهیم Ambiguity of Conceptions / فایرابند Feyerabend / روش علمی Scientific Method / ترجمه پذیری Translatability / ناهم مقیاسی Incommensurability / تغییرپذیری معنا Meaning Variance
‭42-42712
70 پیشرفت علم از نگاه فایرابند Feyerabend’s Point of View on Scientific Progress یزدانی، هما Yazdani, Homa 1390 آنارشیسم Anarchism / پیشرفت علمی Scientific Progress / روش ها. / عقل جزوی Reason / جامعه آزاد Free Society
‭42-42901
71 تحلیل و بررسی رابطه زمان و جهت در شاه برهان دیودوروس کرونوس مگاری از دیدگاه منطق جدید Analysis of Time-Modality Relationship in Diodorus Cronus Master Argument from the Viewpoint of Modern Logic برزگر، علی Barzegar, Ali 1390 زمان Time / جهت Azimuth / ضرورت و امکان Necessity and Possibility
‭42-43018
72 علم از دیدگاه دکتر علی شریعتی Science from Ali Shariati’s Viewpoint علی اصغری صدری، علی Ali Asghari Sadri, Ali 1390 روش شناسی علم Science Methodology / علی شریعتی Ali Shariati / ساینتیسم Scientism / اسکولاستیک جدید New Scholastic / علم انسان محور Human Based Science
‭42-43050
73 مرور تاریخی و شرح نظریه داروین بر اساس کتاب منشأ انواع و نمونه هایی از مسائل فلسفی داروینیسم A Historical Review on Darwin's Theories and Darwinism's Philosophical میرزایی، محمد صادق Mirzaee, Mohammad Sadegh 1390 انتخاب طبیعی Natural Selection / داروینیسم Darwinism / تکامل Evolution / داروین Darwin / منشا انواع Origin of Species
‭42-43147
74 معقولیت معرفت علمی از دیدگاه فایرابند Rationality of Scientific Knowledge From the Point of View of Feyerabend زالی، فرشید Zali, Farshid 1390 معرفت شناسی Epistemology / علم Science / پیشرفت علمی Scientific Progress / روش شناسی Methodology / معقول گرایی Rationalism / آنارشیسم Anarchism
‭42-42159
75 مفهوم حقیقت در پدیده شناسی هوسرل The Concept of Truth in Husserl’s Phenomenology شفیعی، محمد Shafiei, Mohammad 1390 حقیقت Truth / صدق Truth / معنی Meaning / پدیدارشناسی Phenomenology / تضایف استعلایی Transcendental Corrolation
‭42-42681
76 واقع گرایی انتقادی و آینده پژوهی: تاثیر روی بسکر بر سهیل عنایت الله Critical Realism and Futures Studies: the Influence of Roy Bhaskar on Sohail Inayatullah بهاری، مجتبی Bahari, Mojtaba 1390 واقع گرایی انتقادی Critical Realism / آینده پژوهی Futures Studies / تحلیل لایه ای علت ها Causal Layered Analysis (CLA) / فلسفه علوم اجتماعی Social Science Philosophy / روی بسکر Roy Bhaskar / سهیل عنایت الله Sohail Inayatullah
‭42-41928
77 بازخوانش مقوله وارسی تجربی در علوم اجتماعی، با تکیه بر آراء روی بسکار Readout and Study on the Position of Empirical Survey in Social Sciences; Based on Roy Bhaskar’s Ideas فروزنده، مرضیه Foroozande, Marzieh 1390 روش شناسی Methodology / روی بسکر Roy Bhaskar / وارسی تجربی Empirical Survey / سیستم بسته Close System / واقع گرایی انتقادی Critical Realism / فلسفه علوم اجتماعی Social Science Philosophy
‭42-42529
78 هستی شناسی اجتماعی از منظر رئالیسم انتقادی Social Ontology in Critical Realism توحیدی نسب، زینب Tohidinasab, Zeinab 1390 هستی شناسی Ontology / علیت Causality / لایه بندی Stratification / واقع گرایی انتقادی Critical Realism / واقع گرایی تجربی Empirical Realism
‭42-42602
79 بررسی رهیافت های اخیر برای حل پارادکس های منطقی New Approuches to Logical Paradoxes سیاوشی، احسان Siavashi, Ehsan 1389 پارادکس دروغگو Liar Paradox / دستگاه منطقی Logical System / نظریه صدق Truth Theory / نظریه سلسله مراتب تارسکی Tarski's Hirarchy Theory / نظریه نقطه ثابت کریپکی Kripke Fixed Point Theory / نظریه تجدید نظر Revision Theory / شبه تناقض Pseudo-Contradiction
‭42-40735
80 نظم هوشمندانه از دیدگاه سوپر Sober On Intelligent Design کلاهدوزها، مهدیه Kolahdoozha, Mahdieh 1389 برهان نظم Argument from Desigm / آزمون پذیری Testability / داروینیسم Darwinism / نظریه نظم هوشمندانه Intelligent Design Theory / ارجحیت گرایی Likelihoodism
‭42-40942
81 تغییر نگرش به انسان در دوره رنسانس Changing Attitude towards Human in the Renaissance نمازی، محمد Namazi, Mohammad 1389 مبانی علم Fundamental of Science / دوره رنسانس Renaissance / نوع نگرش به انسان Attitude Towards Human
‭42-41002
82 نقش دین در ارزیابی گزاره های علمی The Role of the Religion in the Assessment of Scientific Theories مومنی، محمد رضا Momeni, Mohamad Reza 1389 علم دینی Religious Science / درون دینی Inside Religion / برون دینی Outside Religion / تعارض علم و دین Contact Between Religion and Science / ارزیابی گروه های دینی Scientific Theories Assessment / متافیزیک دینی Religious Metaphysics
‭42-41094
83 مذکر سازی دکارتی عینیت از دیدگاه سوزان بوردو Cartesian Masculinization of Objectivity Susan Bordo's Viewpoint
علومی، مهدی Oloomi, Mehdi 1389 عینیت Objectivity / مکانیسم. / دوگانه گرایی Dualism / مذکرسازی Masculinization / تکثرگرایی معرفتی Epistemological Pluralism / تحلیل روان کاوی Psychoanalysis / عینیت پویا Dynamic Objectivity
‭42-41150
84 بازنمودگرایی، زمین معکوس و مرد باتلاقی Representationalism, Inverted Earth, and Swampman شاهمرادی، ایوب Shahmoradi, Ayoob 1389 آگاهی کیفی Phenomenal Consciousness / بازنمودگرایی Representationalism / نظریه پنیک PANIC Theory / زمین معکوس Inverted Earth / مرد باتلاقی Swamp Man
‭42-41472
85 تعیین و بررسی دیدگاه آقای دکتر مهدی گلشنی در باب علم دینی Investigating and Explaining Dr. Golshani’s Points of View about Religious Science موسوی، زهرا Mosavi, Zahra 1389 علم دینی Religious Science / علم سکولار Secular Science / مهدی گلشنی Mehdi Golshani / جهان بینی World View
‭42-41942
86 پیشینی بودن منطق A priority of Logic باقری، مهدی Bagheri, Mehdi 1389 توجیه Justification / پیشینی بودن منطق Apriority / هرتری فیلد Hartry Field / غیرواقع گرایی Non-Factualism
‭42-42015
87 ذات گرایی تمایلی و تقابل آن با متافیزک هیومی Dispositional Essentialism and its Contradiction with Humean Metaphysics غفاری، شهریار Ghafari, Shahryar 1389 قانون طبیعت Law of Nature / ذات گرایی تمایلی Dispositional Essentialism / تمایل، قوه Disposition, Power / متافیزیک ویژگی ها Metaphysics of Properties / متافیزیک هیومی Humean Metaphysics
‭42-42058
88 کل گرایی دوئم و کواین Holism of Duhem and Quine سلطانیه، مجید Soltanieh, Majid 1389 کل گرایی Holism / تعین ناقص Under Determination / نظریه دوهم - کواین Duhem-Quine Thesis / تایید کل گرایانه Holistic Confirmation / ابطال کل گرایانه Holistic Falification
‭42-41142
89 امکان گرایی و واقع گرایی در منطق موجهات محمولی Possibilism and Actualism in Quantified Modal Logic اخوت علویان، محمد جواد Okhovat Alavian, Mohammad Javad 1388 واقع گرایی Realism / جهان ممکن Possible World / منطق موجهات محمولی Quantified Modal Logic / امکان گرایی Possibilism / شی ممکن Possible Object (Possibilia) / جهان واقع Actual World / شی واقعی Actual Object (Actualia)
‭42-40161
90 نظم خودجوش بازار از دیدگاه هایک و چالش های نهادی Spontaneous Order of Market and Institutional Challengaes عرب زاده جمالی، حمزه Arabzadeh Jamali, Hamzeh 1388 هزینه مبادلاتی Transaction Cost / نظم خودجوش Spontaneous Order / فردگرایی روش شناسی Methodological Individualism / ذهنیت گرایی روش شناسی Methodological Subjectivism / تقسیم معرفت Dispersed Knowledge
‭42-42460
91 مفهوم متافیزیکی علیت در فلسفه اسلامی (به تقریر استاد مطهری) و فلسفه معاصر و نسبت آن با فیزیک نوین حسن بیگ زاده، خدیجه Hassan Baigzadeh, Khadijeh 1388 علیت Causality / تعین ناقص Under Determination / موجبیت (جبرگرایی) DETERMINISM / متافیزیک (ماوراءالطبیعه) METHAPHYSICS / تقلیل Reduction / سنخیت علت و معلول Uniformity of Nature
‭42-39514
92 پاسخ های برون گرایی معنایی به شک گرایی معرفتی Semantic Externalist Answers to Epistemic Skepticism بیکران بهشت، حامد Bikaraan Behesht, Hamed 1388 شک گرایی Skepticism / معنی Meaning / هیلری پاتنم. / نظریه ارجاع Reference Theory / برون گرایی معنایی Semantic Externalism / محتوا Content
‭42-40163
93 تحلیل نظریه نوخاسته گرایی وجودشناختی و کاربرد آن در مساله ذهن و بدن خوشنویس، یاسر. 1387 تحویل گرایی Reductionism / نظریه نوخاسته گرایی Emergentism Theory / مساله ذهن و بدن Mind-Body Problem / آگاهی کیفی Phenomenal Consciousness
‭42-38383
94 مفهوم دلالت صلب و رابطه آن با آموزه ذاتگرایی طیبی، ساجد. 1387 جهان ممکن Possible World / دلالت محض Rigid Designation / معناشناسی Semantics / اصالت ماهیت Essentialism / این همانی بین جهانی Trans-World Identity
‭42-38572
95 ارائه طرحی برای سیستم علم (با تمرکز بر علم تجربی، و فیزیک در مصادیق) اژدری، مجید. 1387 علم Science / علوم تجربی Empirical Science / طراحی سیستم System Design / نظام System
‭42-38757
96 خاص گرایی اخلاقی (قرائت دنسی) Moral Particularism (Dancy's Version) شیر محمدی، حامد Shirmohammadi, Hamed 1387 فرا اخلاق Meta-Ethics / کل گرایی دلایل Reason Holism / خاص گرایی اخلاقی Moral Particularism / عام گرایی اخلاقی Moral Generalism / دلایل اخلاقی Moral Reasons
‭42-39049
97 معناشناسی کاربرد محور Pragmatic Semantics سروی، علی Sarvi, Ali 1387 معناشناسی Semantics / عمل گرایی Pragmatism / صدق رسانی Truth-Conductivity / زمینه Context
‭42-39189
98 متافیزیک تعبیر وجهی بوهم - باب در مکانیک کوانتومی Metaphysics of Bohm-Bub's Modal Interpretation of Quantum Mechanics یغمایی، ابو تراب Yaghmaie, Aboutorab 1387 قضیه کوچن - اشپکر Kochen-Specker Theorem / مقوله انگاری Categoricalism / واقع گرایی ساختاری هستی شناختی Ontic Structural Realism / منظرانگاری Perspectivalism / تمایلی انگاری Dispositionalism / تعبیر وجهی مکانیک کوانتومی Model Interpretation of Quantum Mechanics
‭42-39331
99 برداشت استنتاجی از ارتباط و نظریه اطلاعات Inferential Account of Communication, and Information Theory
ساده، صدرا Sadeh, Sadra 1387 ارتباطات Communications / استنتاج Inference / اطلاعات Information / برداشت استنتاجی از ارتباط Inferential Account of Communication / کاربردشناسی زبان Pragmatics / قواعد همکاری Cooperation Principles / نظریه ربط Relevance Theory
‭42-39533
100 منظور از فیزیکی بودن چیست؟ What is it to be Physical? برقعی، بهرام Borgheai, Bahram 1387 تابع موج Wave Function / پرداخت عینی Objective Approach / تقلیل گرایی Reductionism / فیزیکالیسم Physicalism / هویت Entity / خصوصیت Property / زبان اشیا Thing Language / مشاهده پذیر Observable
‭42-40521
101 مقدمه ای بر کیهان شناسی از منظر قرآن، فلسفه و علم An Introduction to Cosmology from the Koran Point of View, Philosophy and Science مهرعلی، اکرم Mehrali, Akram 1387 کیهان شناسی Cosmology / انفجاربزرگ Big Bang / خلقت از عدم Greation from Nonexistence / انبساط عالم Universe Expansion / دخان smoke / پادماده Antimaterial
‭42-39099
102 نظریه های انقباضی صدق مهاجری، مصطفی. 1387 صدق Truth / انقباض گرایی Deflationism / نظریه انقباضی Deflationary Theory / نظریه حداقلی Minimal Theory / نظریه زایدبودگی Redundancy Theory / نظریه پوول هاریچ Paul Horwich Theory / نظریه فرانک رمزی F.P Ramsey Theory
‭42-38568
103 حرکت در فلسفه ملاصدرا و نسبیت اینشتین طالبیان، محسن. 1387 زمان Time / نسبیت Relativity / حرکت جوهری Substance Movement
‭42-38880
104 بررسی سیر براهین وجودشناسی در فلسفه غرب و مقایسه آن با برهان صدیقین در فلسفه اسلامی سالاری، هوشنگ. 1386 برهان وجودی Ontological Argument / فلسفه غرب West Philosophy / مقایسه Companing / برهان صدیقین Seddiqin Argument / فلسفه اسلامی Islamic Philosophy
‭42-37419
105 ساخت گرایی اجتماعی در تکنولوژی چاپرک، علی. 1386 فناوری Technology / ساخت گرایی Structuralism / جبرگرایی Determinism / فرایندهای اجتماعی Social Process
‭42-38049
106 شکاکیت معاصر شیخ زاده، اصغر. 1386 شکاکیت Scepticism / معرفت Knowledge / زمینه گرایی Contextuality / برون گرایی Enternalism / جهان خارج External World / باور عام Common Sense
‭42-38114
107 بررسی دیدگاه آنتی رئالیستی ون فراسن در مکانیک کوانتومی معصومی، سعید. 1386 واقع گرایی Realism / ضدواقع گرایی Antirealism / مکانیک کوانتومی Quantum Mechanics / ون فراسن Van Fraassen
‭42-38061
108 ملاکهای معناداری زبان دین قناتیان نجف آبادی، احسان. 1385 معناداری Meaningfulness / تحقیق پذیری Verifiability / ابطال پذیری Falsifiability / زبان دین Religion Language / معنای شناختی Cognitive Meaning / نظریه التفاتی Intentional Theory
‭42-36977
109 مقایسه دلالت شناسی جهان های ممکن کریپکی با رساله ویتگنشتاین سلطان زاده، سجاد. 1385 جهان ممکن Possible World / معناشناسی Semantics / رساله منطقی فلسفی Tractatus Logic Philosophicus / نظریه علی Causal Theory / دلالت محض Rigid Designation / نقش تصویری زبان Pictorial Role of Language / ضرورت و امکان Necessity and Possibility
‭42-37217
110 حرکت در معماری جوزی، فاطمه. 1385 معماری Architecture / علم شناخت Cognitive Science / حرکت Motion / ذهن Mind / پرداخت عینی Objective Approach / پرداخت ذهنی Subjective Approach
‭42-36556
111 شرح و نقد کتاب مبادی مابعدالطبیعی علوم طبیعی گل محمدی، مازیار. 1385 پدیدارشناسی Phenomenology / متافیزیک (ماوراءالطبیعه) METHAPHYSICS / مکان نسبی Relative Space / مکان مطلق Absolute Space / اشغال کردن Accupy / حرکت ظاهری Apparent Motion / حرکت واقعی True Motion / نیروی جاذبه Attractive Force
‭42-37073
112 صوری سازی معرفت شناسی صدرای شیرازی ذوالفقاریان، علی. 1385 معرفت شناسی Epistemology / ملاصدرا Mulla Sadra / هستی شناسی Ontology / صوری سازی Formolazation / منطق معرفت Epistemic Logic
‭42-36880
113 جنبه های فلسفی مدل در علم و مهندسی اخباری، رکسانا. 1385 کار کردگرایی Functionalism / بازنمایی دانش Knowledge Representation / معرفت شناسی Epistemology / دانش پیش زمینه Background Knowledge
‭42-37196
114 رابطه متقابل فلسفه دین و فلسفه علم قرن نوزدهم با نظریه تکامل داروین بادامچی، میثم. 1385 نظریه تکامل Evolutionary Theory / انتخاب طبیعی Natural Selection / فلسفه علم Philosophy of Science / تاثیر متقابل Interactions / فلسفه دین Philosophy of Religion
‭42-36638
115 تطابق یا قیاس ناپذیری؟ مؤذن زاده، جهانگیر. 1385 مکانیک کوانتومی Quantum Mechanics / قیاس ناپذیری Incommensurability / نظریه مطابقت Correspondence Theory / مکانیک کلاسیک Clasics Mechanics
‭42-37021
116 ترجمه و تعبیر رادیکال اسلامی، آرزو. 1385 نظریه معنا Meaning Theory / شکاکیت Scepticism / نظریه باور Belief Theory / ترجمه رادیکال کواین Quine's Radical Translation / اصل حسن ظن Charity Principle / تعبیر رادیکال دیویدسن Davidson's Radical Interpretation
‭42-37057
117 شرح و نقد لوازم فلسفی نظریه تکامل از دیدگاه دنیل دنت محجوبیان، احمد. 1385 نظریه تکامل Evolutionary Theory / طراحی Design / هوش مصنوعی Artificial Intelligence / برهان نظم Argument from Desigm
‭42-37252
118 نقد و بررسی آراء ژوزف سی پیت در مورد فلسفه تکنولوژی صداقت آهنگری حسین زاده، مرتضی. 1384 فناوری Technology / فلسفه تکنولوژی Philosophy of Technology / خودمختاری تکنولوژی. / انسانیت در مقام عمل Humanity at Work / مفاهیم هم پا Counterpant Concepts / ایدئولوژی Ideology / دموکراسی Democracy / زیرساختار تکنولوژی علم Technological Infrastructure of Science
‭42-36112
119 بررسی مفهوم ضرورت متافیزیکی و رابطه آن با سیستم S5 دکلان، آرش. 1384 ضرورت متافیزیکی Metaphysical Necessity / ضرورت منطقی Logical Necessity / ابرناسازگاری Ultrainconsistency / وضعیت ابرناممکن Ultraimpossibility / رابطه تقریر Stipulation Relation / رابطه دسترس پذیری Accessibility Relation
‭42-36264
120 شرح و بررسی دیدگاه ریچارد ررتی در مورد علم توکل، مهدیه. 1384 علم Science / واقع گرایی علمی Scintific Realism / عینیت Objectivity / همبستگی Solidarity
‭42-36355
121 تز چرچ و مبانی فلسفی محاسبه پذیری سلطانی، مجتبی. 1384 توابع بازگشتی Recursive Functions / ماشین تورینگ Turing Machine / محاسبه پذیری Computability / تدقیق Explication
‭42-36415
122 بستگی تبعی و متافیزیک روابط در درهم تنیدگی کوانتومی میرزایی، صدیقه. 1384 کل گرایی Holism / خواص نوظهور Emergent Properties / بستگی تبعی Supervenience / درهم تنیدگی کوانتومی Quantum Entanglement / متافیزیک روابط Relations Metaphysics
‭42-36154
123 نظریه های ارجاع از میل تا کریپکی قاضی نژاد، پروانه. 1384 اسم خاص Proper Name / کریپکی Kripke / توصیفات معین Definite Description / نظریه ارجاع Reference Theory
‭42-36430
124 سیستم اصل موضوعی منطق محمولات مرتبه اول کیانی شاهوندی، رجب. 1384 منطق محمولات Predicate Logic / اصول موضوعه Axioms / نحو Syntax / معناشناسی Semantics / اینهمانی Identity / فراقضیه Metatheorem
‭42-36494
125 تعین ناقص نظریه های فیزیک کوانتوم سجادی، سید هدایت. 1384 تعین ناقص Under Determination / هم ارزی Equivalence / نظریه کوانتوم استاندارد Standard Quantum Theory / نظریه کوانتوم بوهم Bohmian Quantum Theory / انتخاب نظریه Theory Choice
‭42-36166
126 رئالیسم ودوگانگی امر واقع/ارزش از دیدگاه هیلری پاتنم قلی پور، حسین. 1383 هیلری پاتنم. / دوگانگی امر واقع. / دوگانگی ارزش. / ارزش معرفتی. / مفهوم فربه. / عینیت Objectivity / واقع گرایی Realism
‭42-35011
127 طرح و نقد دیدگاه پوزیتیویسم در فلسفه علوم اجتماعی احمدی، محمدجواد. 1383 فلسفه علم Philosophy of Science / روش شناسی Methodology / بی طرفی ارزشی Value Neutrality / اثبات گرایی Positivism / فلسفه علوم اجتماعی Social Science Philosophy / عینیت Objectivity
‭42-35246
128 مروری بر منطق های چند ارزشی و فازی و مقایسه ی آنها با منطق دوارزشی کلاسیک خرمی راد، نادر. 1383 منطق فازی Fuzzy Logic / منطق چندارزشی Many Valued Logic / منطق دوارزشی Multiple Valued Logic / پارادوکس Paradox
‭42-35447
129 مبادی مابعدالطبیعی مفهوم نامتناهی در علوم و ریاضیات جدید طارمی، عباس. 1383 مساله معرفت شناسانه Epistemological Problem / نامتناهی بالفعل Actual Infinite / نامتناهی بالقوه Potential Infinite / اعداد ترامتناهی Tranfinite Numbers / نامتناهی مطلق Absolute Infinite
‭42-35555
130 نقد فضا و زمان کانتی بر اساس نظریه نسبیت خاص اینشتین مباشری، محمد. 1383 فضا - زمان Space-Time / پیشینی A Priori / پسینی A Posteriori / مطلق Absolute / نسبی Relative / نظریه نسبیت خاص Special Relativity Theory
‭42-35566
131 درون گرایی و برون گرایی در معرفت شناسی زمانی، محسن. 1383 طبیعت گرایی Naturalism / دسترس پذیری Availability / درون گرایی Internalism / برون گرایی Enternalism / فرایند باورساز Belief-Forming Process / اعتمادگرایی Reliabilism / صدق رسانی Truth-Conductivity
‭42-35598
132 فوکو، بودریار و امر تکنولوژیک گیلاسیان، روزبه. 1383 فوکو، میشل Foucault, Michel / بودریار، ژان Boudrillard, Jean / امر تکنولوژیک Technological / امر سیاسی Political / وانمایی Simulation / تبارشناسی Genealogy / پاتافیزیک Pataphysics
‭42-35616
133 واقعگرایی در مکانیک کوانتومی جعفراقدمی، مریم. 1383 واقع گرایی Realism / مکانیک کوانتومی Quantum Mechanics / تعبیر موهروف Mohrhoff Interpretation
‭42-35301
134 جهان بینی فلسفی دیوید بوهم یارمطاقلوهمدانی، عزیزالله. 1383 مکانیک کوانتومی معمولی Standard Quantum Mechanics / مکانیک بوهمی Bohmian Mechanics / پتانسیل کوانتومی Quantum Potential / موجبیت (جبرگرایی) DETERMINISM / واقع گرایی انتقادی Critical Realism / کل نگری Wholeness / نظم درونی Implicate Order
‭42-34910
135 بازسازی تفکر علمی در مدل کامپیوتری PI موسوی، آرش. 1382 فلسفه علم کامپیوتری Computational Philosophy of Science / ساختار داده ها Data Structure / مدل حل مساله Problem Solving Model / قیاس محتمل Abduction / استنتاج ازبهترین تبیین Inference to the Best Explanation
‭42-34443
136 کاربرد روش برنامه های پژوهشی علمی لاکاتوش در دو حوزه هوش مصنوعی نمادین و غیرنمادین ماحوزی، نسیم. 1382 برنامه های پژوهشی علمی Scientific Research Programs / هوش مصنوعی نمادین Symbolic Artificial Intelligence / هوش مصنوعی غیرنمادین Nonsymbolic Artificial Intelligence / برنامه رو به زوال Degenerative Program / برنامه رو به پیشرفت Progressive Program
‭42-35792
137 ارزیابی انتقادی شاخص های سنجش عملکرد علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها صبرآموز، فاطمه. 1382 شاخص Index / دانشگاه ها Univercities / عملکرد علمی Scientific Performance / جامعه شناسی علم Science Sociology / هیأت علمی Academician
‭42-36803
138 روانشناسی عامیانه و نظریه حذف گرایی پل و پاتریشیا چرچلند درویشی، زهره. 1382 علم شناخت Cognitive Science / روان شناسی عامیانه Folk Psychology / نظریه حذف گرایی Eliminativism / علوم اعصاب شناسی Neuroscience / فلسفه عصبی Neurophilosophy
‭42-35984
139 پدیدارشناسی وفلسفه تعلیم وتربیت صوفیانی، محمود. 1382 پدیدارشناسی Phenomenology / معرفت شناسی Epistemology / روش شناسی Methodology / فلسفه تعلیم و تربیت Philosophy of Education / جهان Universe / تجربه (فلسفه علم) Experiment
‭42-34875
140 بررسی توضیحی اصل علت مشترک در همبستگی های بل ملیح، سیدرضا. 1382 اصل علت مشترک راشنباخ Reichenbach Common Case Principle / قضیه بل Bell’S Theorem / موضعیت Locality / زمینه گرایی Contextuality
‭42-34936
141 رویکردی اثباتی به معنای ثوابت منطقی (نظریه انواع مارتین لاف) روان، علیرضا. 1382 نظریه برهان Proof Theory / نظریه شهودی انواع Intuitionistic Type Theory / نظریه معنا Meaning Theory / حکم Judgment / گزاره Proposition / ثوابت منطقی Logical Constant / قواعد استنتاج Rules of Inference
‭42-34517
142 بررسی زبانهای ارتباط عاملها درپرتو نظریه کنشهای گفتاری بسطامی، مجید. 1382 نظریه کنش های گفتاری Speech Acts Theory / زبان ارتباط عامل Agent Communication Language / نظریه عامل بودن Theory of Agency / جان آر. سرل John R. Searle
‭42-34624
143 پیروی از قواعد وزبان خصوصی ازدیدگاه ویتگنشتاین کلانتری، سیدعلی. 1382 زبان Language / قواعد Rules / شک گرایی Skepticism / معنی Meaning / فهم Understanding / نظریه لودویک ویتگنشتاین Wittgenstein, Ludwig Theory
‭42-34876
144 واقعگرایی علمی ریچارد بوید علیزاده ممقانی، رضا. 1382 روش شناسی Methodology / واقع گرایی علمی Scintific Realism / طبیعت گرایی معرفت شناسی Naturalistic Epistemology / نظریه ریچارد بوید Richard Boyd’s Theory
‭42-35319
145 رویکردی اثباتی به معنای ثوابت منطقی (نظریه انواع مارتین لاف) روان، علیرضا. 1382 نظریه برهان Proof Theory / نظریه شهودی انواع Intuitionistic Type Theory / نظریه معنا Meaning Theory / حکم Judgment / گزاره Proposition / ثوابت منطقی Logical Constant / قواعد استنتاج Rules of Inference
‭42-34517
142 بررسی زبانهای ارتباط عاملها درپرتو نظریه کنشهای گفتاری بسطامی، مجید. 1382 نظریه کنش های گفتاری Speech Acts Theory / زبان ارتباط عامل Agent Communication Language / نظریه عامل بودن Theory of Agency / جان آر. سرل John R. Searle
‭42-34624
143 پیروی از قواعد وزبان خصوصی ازدیدگاه ویتگنشتاین کلانتری، سیدعلی. 1382 زبان Language / قواعد Rules / شک گرایی Skepticism / معنی Meaning / فهم Understanding / نظریه لودویک ویتگنشتاین Wittgenstein, Ludwig Theory
‭42-34876
144 واقعگرایی علمی ریچارد بوید علیزاده ممقانی، رضا. 1382 روش شناسی Methodology / واقع گرایی علمی Scintific Realism / طبیعت گرایی معرفت شناسی Naturalistic Epistemology / نظریه ریچارد بوید Richard Boyd’s Theory
‭42-35319
145 رویکردی اثباتی به معنای ثوابت منطقی (نظریه انواع مارتین لاف) روان، علیرضا. 1382 نظریه برهان Proof Theory / نظریه شهودی انواع Intuitionistic Type Theory / نظریه معنا Meaning Theory / حکم Judgment / گزاره Proposition / ثوابت منطقی Logical Constant / قواعد استنتاج Rules of Inference
‭42-34517
142 بررسی زبانهای ارتباط عاملها درپرتو نظریه کنشهای گفتاری بسطامی، مجید. 1382 نظریه کنش های گفتاری Speech Acts Theory / زبان ارتباط عامل Agent Communication Language / نظریه عامل بودن Theory of Agency / جان آر. سرل John R. Searle
‭42-34624
143 پیروی از قواعد وزبان خصوصی ازدیدگاه ویتگنشتاین کلانتری، سیدعلی. 1382 زبان Language / قواعد Rules / شک گرایی Skepticism / معنی Meaning / فهم Understanding / نظریه لودویک ویتگنشتاین Wittgenstein, Ludwig Theory
‭42-34876
144 واقعگرایی علمی ریچارد بوید علیزاده ممقانی، رضا. 1382 روش شناسی Methodology / واقع گرایی علمی Scintific Realism / طبیعت گرایی معرفت شناسی Naturalistic Epistemology / نظریه ریچارد بوید Richard Boyd’s Theory
‭42-35319
145 معرفت شناسی تجربه دینی ازدیدگاه ویلیام0پ0آلستون عبداللهی دامنه، سیدمجید. 1381 ادراک Perception / باورسازی Doxastic Practic / توجیه Justification / تجربه عرفانی Mystical Experience / قابلیت اطمینان Reliability
‭42-34414
146 ضرورت ازدیدگاه کریپکی فتح زاده، حسن. 1381 اسم خاص Proper Name / جهان ممکن Possible World / پیشینی A Priori / گزاره های ضروری Necessity Statements / کریپکی Kripke
‭42-33984
147 مبادی فیزیکی متافیزیک صدرایی توکلی بینا، میثم. 1381 فیزیک (طبیعت) PHYSICS / افلاک Skies / طبیعت اشیا Entities Nature / الهیات Theology / متافیزیک (ماوراءالطبیعه) METHAPHYSICS / ملاصدرا Mulla Sadra / اصطلاحات دینی Religious Keywords
‭42-34481
148 نقش آزمایش های بل درفیزیک نوین فرقانی فر، فرهنگ. 1381 آزمایش بل Bell Experiment / مکانیک کوانتومی Quantum Mechanics / نظریه نسبیت خاص Special Relativity Theory / جدایی ناپذیری Nonseparability / ناموضعیت ضعیف Weak Nonlocality / متغیرهای نهان Hidden Variables
‭42-33859
149 "طبیعت انسان" در فلسفه زیست شناسی ادیبی، امان الله. 1381 مدل حالت طبیعی Natural State Model / اصالت ماهیت Essentialism / طبیعت انسان Human Nature / نظریه تکامل Evolutionary Theory / فلسفه زیست شناسی Biology Philosophy / ضداصالت ماهیت Anti Essentialism
‭42-34080
150 قوانین طبیعت از دیدگاه اسوارتز ولوئیس آیت الله زاده شیرازی، سیدمحمدحسن. 1381 قانون طبیعت Law of Nature / شرطی خلاف واقع Counterfactual Condition / جهان ممکن Possible World / دیوید لوییس David Lewis / نورمن اسوارتز Norman Swartz / نلسون گودمن Nelson Goodman
‭42-34360
151 مبانی نظری کارکردگرایی در جامعه شناسی دین دورکیم موحدابطحی، سیدمحمدتقی. 1380 دورکیم Durkheim / جامعه شناسی دین Sociology of Religion / روش شناسی علوم اجتماعی Social Scince Methodology / کار کردگرایی Functionalism / عینیت گرایی Objectivism / انسان شناسی Anthropology
‭42-33464
152 قرآن و علوم طبیعت حمیدزاده، کورش. 1380 طبیعت Nature / قرآن Guran / خدا God / فلسفه Philosophy
‭42-33693
153 روش شناسی علمی ابن هیثم دررساله <<نورماه>> عمادی، عبدالرسول. 1380 ابن هیثم Ibn-Al-Haytham / رساله نورماه. / زمین Ground / خورشید Sun / تابش نور Radiation Of Light / رنگ Color
‭42-33867
154 نومینالیسم نوین از دیدگاه کوآین و گودمن کامران منش، ملیحه. 1380 هویت انتزاعی Abstract Entities / مصداق گرایی Extentionalism / تجربه گرایی منطقی Logical Empiricism / نومینالیسم Nominalism
‭42-35729
155 قراردادی گری در فلسفه علم پاپر: رویکردی انتقادی به علم شناسی پاپر اکبری تختمشلو، جواد. 1380 گزاره های مبنایی Basic Statements / ابطال گرایی Falsificationism / تصمیم گیری Decision Making / پیشرفت علمی Scientific Progress / پاپر کارل ریموند Paper Carl Remond / قرارداد Protocol
‭42-33514
156 دیدگاه پوپردرمورد استقرااز دو منظر گردآوری و داوری درافشانی، جواد. 1380 پوپر Popper / استقراء Induction / قیاس Deduction / معرفت شناسی Epistemology / تقویت (فلسفه) Corroboration
‭42-33886
157 تحلیل و توجیه مبناگرایانه معرفت کرباسی زاده، امیراحسان. 1380 توجیه Justification / بنیادگرایی Foundationalism / باور موجه Justified Belief / ادراک حسی Sense Perception / خطاپذیری Fallibilism / نظریه احتمال Probability Theory
‭42-33722
158 نظریه شناخت - توجیه نظریه اصالت اعتمادپذیری گلدمن الوند، مسعود. 1380 معرفت Knowledge / توجیه Justification / فرایند شناختی Cognitive Process / مسأله کلیت Problem of Generality / نظریه گلدمن Goldman Theory / قابلیت اطمینان Reliability
‭42-33826
159 بررسی نظریه های صدق ایروش، عبدالمهدی. 1380 صدق Truth / نظریه مطابقت Correspondence Theory / نظریه انسجام Coherence Theory / عمل گرایی Pragmatism / ابزارگرایی Instrumentalism
‭42-33829
160 فلسفه زیست شناسی از دیدگاه دیوید هال هادی، محمد رضا. 1380 فلسفه Philosophy / فلسفه علم Philosophy of Science / فلسفه زیست شناسی Biology Philosophy / نظریه تکامل Evolutionary Theory / داروینیسم Darwinism / تحویل گرایی Reductionism
‭42-39647
161 تقلیل گرایی و تقلیل ستیزی: نسبت میان نظریه های علمی شیخ رضایی، حسین. 1380 تقلیل گرایی Reductionism / تقلیل ستیزی Anti-Reduction / وحدت علم Unity of Science / فیزیکالیسم Physicalism / خواص نوظهور Emergent Properties / بستگی تبعی Supervenience
‭42-33694
162 مسأله سازگاری مکانیک کوانتومی متعارف بانسبیت خاص تقوی، مصطفی. 1380 نامساوی بل Bell / ناموضعیت Nonlocality / واقع گرایی Realism / همزیستی مسالمت آمیز Peaceful Coexistence / کنترل پذیری Controllability
‭42-33833
163 آیا تکنولوژی دارای یک منطق خودمختار تکون و تحول است؟ (خودمختاری تکنولوژیک) شاه میرزایی، علیرضا. 1379 فلسفه تکنولوژی Philosophy of Technology / جبرگرایی Determinism / آزادی Freedom / جامعه تکنیکی Technological Social / ژاک ایلول Jacques Ellul / خودمختاری تکنولوژی.
‭42-33177
164 مبانی فلسفی شهودگرایی از دیدگاه براؤر صدرزاده، مهرنوش. 1379 شهود گرایی Intuitionism / دنباله انتخاب Choice Sequence / ساخت Construction / اثبات Proving / ریاضیات شهودگرایانه Intuitionistic Mathemathics / اصل طرد شق ثالث.
‭42-33207
165 ابطال در روش شناسی و معرفت شناسی پاپر احمدی، عمر. 1379 مسأله مبنای تجربه. / ابطال گرایی Falsificationism / قرارداد گرایی Conventionalism / معرفت شناسی Epistemology / پاپر کارل ریموند Paper Carl Remond / روش شناسی Methodology
‭42-32951
166 بررسی تعابیر مختلف مکانیک کوانتومی سالمی، شهرزاد. 1379 مکانیک کوانتومی Quantum Mechanics / تعبیر Translation / تعبیر کپنهاگی Copenhagen Interpretation / تعبیر آماری Statical Interpretation / تعبیر بوهمی Bohmian Interpretation / تعبیر چندجهانی Many World Interpretation / تعبیر تبادلی Transactional Interpretation
‭42-33224
167 بازسازی روش شناسی علوم اجتماعی کارل پاپر کرامت زاده، عبدالمجید. 1379 روش شناسی علم Science Methodology / معیار تمیز Demarcation Criteria / معیار عقلانیت Rationality Criteria / روان شناسی Psychology / اصل عقلانیت Rationality Principle / کارل پاپر Karle Popper
‭42-33336
168 نظریه شناخت تکاملی از دیدگاه مایکل روس معمارصادقی، محمدرضا. 1379 معرفت شناسی Epistemology / تکامل Evolution / روس، مایکل Ruse, Michael / فلسفه علم Philosophy of Science / فلسفه زیست شناسی Biology Philosophy / داروینیسم Darwinism
‭42-33375
169 مبانی فلسفی منطق شهودگرایی از نظر دامت کاغذچی، رامبد. 1379 منطق شهودگرایی Intuitionistic Logic / استنتاج Inference / معنی Meaning / نظریه دامت.
‭42-33400
170 زبان و معنا دراندیشه ویتگنشتاین (بررسی دوره دوم تأملات فلسفی ویتگنشتاین) قیومی ابرقوئی، عباس. 1379 فلسفه زبان Philosophy of Language / معنی Meaning / فعالیت زبانی. / نظریه لودویک ویتگنشتاین Wittgenstein, Ludwig Theory
‭42-32979
171 دیدگاه ویتگنشتاین در فلسفه روانشناسی Wittgenestein's Philosophy of Psychology تسلطی مجرد، مهدی. 1379 فلسفه ذهن Philosophy of Mind / دوگانه گرایی Dualism / رفتار (فلسفه) BEHAVIOUR / فرایند مغزی Brain Process / تقلیل پذیری Reduciblity / ویتگنشتاین Wittgenstein
‭42-33341
172 زمان در فیزیک و فلسفه موسوی کریمی، سیدمسعود. 1378 زمان نسبی Relative Time / زمان مطلق Obsolut Time / زمان Time / فلسفه Philosophy / فیزیک Physics
‭42-32741
173 مسائل روش شناختی تاریخ نگاری علم کوهکن، رضا. 1378 روش شناسی Methodology / تاریخ نگاری علم Historiography Of Science / بازسازی تاریخی Historical Reconstruction / تاریخ نگاری دوهمی Duhemian Historiography
‭42-32882
174 مفهوم زمان در فیزیک دانشور، رضا. 1378 زمان Time / عدم تقارن Nonsymetry / شکست تقارن Broken Symmetry / کیهان شناسی Cosmology / درگاشت Entropy
‭42-32950
175 الگوی توضیح استنتاجی - قانونی (D-N) و کاربردآن دراقتصاد امیری تهرانی زاده، سیدمحمدرضا. 1378 روش شناسی Methodology / اقتصاد Economic / الگوهای استنتاجی - قانونی Deductive-Nomological(D-N) Models / قانون Law / معرفت شناسی Epistemology / فلسفه Philosophy
‭42-32690
176 تأملی تطبیقی درچیستی علم (معرفت) منصوری، اردشیر. 1378 فلسفه Philosophy / معرفت شناسی Epistemology / شکاکیت Scepticism / معرفت Knowledge / عقیده Belief / حقیقت Truth / توجیه Justification
‭42-32767
177 بررسی رویکرد جامعه شناسان معرفت به ارتباط علم ودین مختاری، محمود. 1378 علم Science / دین Religion / فلسفه Philosophy / معرفت Knowledge / جامعه شناسی Sociology / گالیله Galileo
‭42-32787
178 آیا تکنولوژی به لحاظ ارزشی بی طرف است؟ همایون والا، الهه. 1378 فلسفه تکنولوژی Philosophy of Technology / ارزش Value / ابزارگرایی Instrumentalism / بی طرفی ارزشی Value Neutrality / مصنوعات تک منظوره Single-Purpose Artifacts
‭42-32832
179 رئالیسم و مکانیک کوانتوم منصوری، علیرضا. 1378 واقع گرایی Realism / ضدواقع گرایی Antirealism / قضیه بل Bell’S Theorem / عدم موضعیت. / مکانیک کوانتومی Quantum Mechanics
‭42-32866
180 کامپیوتر و مسئولیت اجتماعی سیدحسینی، سیدحسین. 1378 فن آوری Technology / مسئولیت اجتماعی Social Responsibility / کامپیوترها Computers / علم Science
‭42-32906
181 اثبات قضایای ناتمامیت گودل و لم قطریسازی حبیبی، رضا. 1378 سازگاری Consistency / نمایش دادن Representation / اثبات Proving / منطق ریاضی Mathematical Logic / مدل های ریاضی Mathematical Models / حساب Arithmetic / قضیه گودل. / قطری سازی Diagonalization
‭42-32656
182 توجیه قیاس شهاقربانی، صادق. 1378 قیاس Deduction / توجیه Justification / معناشناسی Semantics / نحو Syntax / سازگاری (فلسفه) Soundness (Philosophy) / تمامیت Completeness
‭42-32823
183 توضیح علمی (SCIENTIFIC EXPLANATION) عابدی، فتانه. 1378 نظریه همپل Hempel’s Theory / استقراء Induction / استنتاج Inference / توضیح آماری استقرایی.
‭42-32885
184 منطق مکانیک کوانتومی صالحی، کریم. 1378 منطق کلاسیک Classical Logic / منطق مکانیک کوانتمی The Logic of Quantum Mechanics / اصل مکملیت Complementarity Principle / اصل عدم قطعیت Uncertainty Principle / همبستگی پلی توپیک Correlation Polytope / مکانیک کوانتومی Quantum Mechanics
‭42-32557
185 آنتی رئالیسم به قرائت ون فراسن درکتاب "تصویر علمی" حشمتی، حسن. 1378 ضدواقع گرایی Antirealism / واقع گرایی Realism / ون فراسن Van Fraassen / حقیقت Truth / مشاهده پذیری Observability
‭42-32790
186 کارکردگرایی وارزیابی روش شناسانه آنFUNCTIONALISM AND IT'S METHODOLOGICAL APPRAISAL نسرین، مهدی. 1377 کار کردگرایی Functionalism / فلسفه ذهن Philosophy of Mind / روش شناسی Methodology / ماشین تورینگ Turing Machine / کامپیوترهای دیجیتال Digital Computers
‭42-32306
187 بررسی مفهوم پارادایم در" ساختار انقلاب های علمیAN INVESTIGATION ON THE CONCEPT OF PARADUGM AS IT APPEARS IN THE STRUVTURE OF SCIENTIFIC REVILUTIONS حسن زاده، تورج. 1377 پارادایم Paradigm / کوون تاماس Kuhn Thumas / انقلاب علمی Scientific Revolution / عقلانیت Rationality / ماتریس مبحثی Disciplinary Matryix
‭42-32383
188 مقدمه ای بر بررسی جهان در دیدگاه سنتی ونظرافلاطون مهدیه ، امیررضا. 1377 جهان Universe / کیهان شناسی Cosmology / متافیزیک (ماوراءالطبیعه) METHAPHYSICS / حکمت معنوی Traditional Wisdom / ظهور Existence
‭42-32136
189 معرفت شناسی ریاضیEPISTEMOLOGY OF MATHEMATICS سهرابی، محمود. 1377 ریاضیات Mathematics / معرفت شناسی Epistemology / کل گرایی Holism / ساخت گرایی Structuralism / کواین، ویلارد ون اورمن Quine,Wilard Van Orman / رزنیک، مایکل دی Resnik, Michael D
‭42-32529
190 معرفت شناسی طبیعت گرایانه سیدانزابی نژاد، نیما. 1377 معرفت شناسی Epistemology / طبیعت گرایی Naturalism / کواین، ویلارد ون اورمن Quine,Wilard Van Orman / کل گرایی Holism / گلدمن، آلوین Goldman,Alvin / نظریه علی معرفت Causal Theories of Knowledge
‭42-32545
191 رنه گنون ونقد علم جدیدازدیدگاه سنتی آذرکار، سیدحسن. 1376 رنه گنون Rene Guenon / علم سنتی Traditional Science / علم جدید Modern Science / عقل جزوی Reason / عقل کلی Intellect / معقول گرایی Rationalism
‭42-32119
192 آغاز جهان موسوی کریمی، میرسعید. 1376 کیهان شناسی Cosmology / انفجاربزرگ Big Bang / خلق Creation / نظریه نسبیت عام General Relativity Theory / کوانتوم Quantum / حالت پایا Steady State
‭42-32127
193 تاثیرفلسفه بر علوم تجربی متدین ، داود. 1376 فلسفه Philosophy / علوم تجربی Empirical Science / متافیزیک (ماوراءالطبیعه) METHAPHYSICS
‭42-32117
194 قیاس ناپذیری مقدم حیدری ، غلامحسین. 1376 پارادایم Paradigm / قیاس ناپذیری Incommensurability / کل انگاری Holism / مقایسه پذیری Comparability / تحویل گرایی Reductionism
‭42-32120
195 مفهوم معقولیت نزد لاکاتوش ناجی ، سعید. 1376 فلسفه علم Philosophy of Science / روش شناسی Methodology / معقولیت Rationality / تاریخ علم History Of Science / لاکاتوش Lakatosh
‭42-32132
196 الکساندر کویره و تاریخنگاری علم شمالی، علیرضا. 1376 تاریخ نگاری Historiography / معرفت شناسی Epistemology / علم Science / متافیزیک (ماوراءالطبیعه) METHAPHYSICS / الکساندر کویره Alexander Koyre / کیهان شناسی Cosmology
‭42-32157
197 نظریه آدمی پیرامون حقیقت مانندیODDIE'S THEORY ON TRUTHLIKENESS ایزدی ، محمد. 1376 فلسفه علم Philosophy of Science / منطق فلسفه Philosophical Logic / حقیقت Truth / نظریه آدی Oddie’s Theory
‭42-32098
198 انجام جهانTHE END OF THE WORLD لایقی ، غلامرضا. 1376 کیهان شناسی Cosmology / جهان Universe / مرگ حرارتی Heat Death / رستاخیز Resurrection / نقطه امگا Omega Point
‭42-32118
199 نقد و بررسی عقلانیت معرفت نزد پاپر ابطحی، سیدعبدالحمید. 1376 عقلانیت Rationality / سنت Tradition / نقد Criticism / تجربه Experience / پاپر کارل ریموند Paper Carl Remond
‭42-32328