برنامه دانشگاهی

گروه فلسفه علم دو برنامه «کارشناسی ارشد فلسفه علم» و «دکتری فلسفه علم و فناوری» را با گرایش های هفتگانه ارائه می کند. در هر سال تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد از راه آزمون سراسری «سازمان سنجش» وابسته به «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» پذیرش می شوند. پذیرش دانشجویان دکتری گروه فلسفه علم نیز با برگزاری مصاحبه علمی از میان دانشجویان معرفی شده از سازمان سنجش صورت می گیرد.

علاوه بر برنامه های فوق، این گروه درس هایی را برای دانشجویان کارشناسی سایر دانشکده ها نیز ارائه می نماید.