درسها و فعالیتها

درسها

معرفت‌شناسی

ترم تحصیلی: 

زمستان

ارائه: 

1398

فلسفه فیزیک

ترم تحصیلی: 

زمستان

ارائه: 

1398

فلسفه منطق

ترم تحصیلی: 

زمستان

ارائه: 

1398

مبانی منطق

ترم تحصیلی: 

زمستان

ارائه: 

1398

فلسفه اخلاق

ترم تحصیلی: 

زمستان

ارائه: 

1398

تاریخ علم

ترم تحصیلی: 

پاییز

اخبار، رویدادها و منابع حلقه های مطالعاتی

درسها

معرفت‌شناسی

ترم تحصیلی: 

زمستان

ارائه: 

1398

فلسفه فیزیک

ترم تحصیلی: 

زمستان

ارائه: 

1398

فلسفه منطق

ترم تحصیلی: 

زمستان

ارائه: 

1398

مبانی منطق

ترم تحصیلی: 

زمستان

ارائه: 

1398

فلسفه اخلاق

ترم تحصیلی: 

زمستان

ارائه: 

1398

تاریخ علم

ترم تحصیلی: 

پاییز