آدابِ [مقاله نویسی]

برخی آداب مفید اند و به طور معمول در نوشته های فلسفی مورد انتظار اند: