بکارگیری منطق

برخی فیلسوفان نمادهای منطقی را برای بیان استدلال ها یا روشن ساختن آنها بکار می برند. این بخشی مهم و زنده از فلسفه معاصر است. شاید از شما بخواهند که منطق صوری را جداگانه فراگیرید و در آنجا به شما نحوه خواندن و نوشتن علائم منطقی را یاد می دهند. به علاوه ممکن است در سیاق خواندن متون دیگر- مخصوصاً در فلسفه معاصر ذهن، زبان و متافیزیک- با منطق مواجه شوید. ما در اینجا نمی خواهیم وارد جزئیات منطق صوری شویم بلکه به جای آن می خواهیم به شما نشان دهیم که چگونه می توانید این اصول اساسی منطق را برای روشن کردن استدلال ها برای خودتان و تأیید تحلیلتان از متون فلسفی بکار گیرید.

حتی اگر حس می کنید که مهارت های منطقی در سطح ریاضی را ندارید، چیزی برای ترس وجود ندارد. در واقع، منطق به خواننده فرصتی می دهد تا سطحی از فهم روابط میان مفاهیم و استدلال ها را بدست آورد که به طور معمول در دیگر سیاق ها در دسترس خواننده نیستند. به این معنی که می توانیم تفاوت های ریز میان مواضع نویسندگان را بیابیم و دقیقا کشف کنیم که کجا استدلالی ناموفق یا مبهم است. منطق بیشتر شبیه تشریح استخوان بندی استدلال است؛ یافتن یک استخوان شکسته می تواند تبیین خوبی از این بدست دهد که چرا یک عضو به گونه ای که به گمان ما بایسته است، عمل نمی کند. منطق، وقتی به درستی بکار رود، قدرتمند است و می تواند فهم شما را از جنبه های زیادی از آثار جاری فلسفه به نحو چشمگیر افزایش دهد.

منطق راهی برای نشان دادن این است که چگونه مقدمات به نتیجه مربوط می شوند. منطق شما را قادر می سازد که فراتر از کلمات و مفاهیم بکار رفته در موارد خاص به ساختار خود استدلال توجه کنید و استدلال را بیازمیایید.

بکار بردن منطق شما را قادر می سازد که به اظهار شکل استدلال به نحو منطقی محض – مبتنی بر نسبت و نه بر خواص معین- جهش کنید. خواه در باره طول و خواه در باره عمر سخن بگوییم، استدلال ما [به طور مثال] این ساختار را دارد:

اگر m>n

و n>o

و 0=p

آنگاه m>p

بنابراین اگر متنی را می خوانید و به این شکل استدلال بر خورید، می دانید که صرف نظر از صدق مقدمات، این استدلال معتبر است.

منطق در باره ساختار نسبت هایی است که می توانند میان جمله ها، مفاهیم، ایده ها یا امور عمل کنند. این جایی است که قدرت منطق در آن نهفته است. این نکته حیاتی است. اگر –چنان که معمولا چنین است-ما با استدلال های بسیار انتزاعی و پیچیده در فلسفه، سروکار داریم، منطق ابزاری برای توجه کردن به شکل آن استدلال ها است. بیشتر مثال هایی که در فراگیری منطق بکار میرود، بسیار دور از این کاربرد اند اما این به خاطر کمک به فراگیری است. قدرت به خواندن و نوشتن در منطق مزیت بزرگی در فلسفه معاصر است.