خواندن سازمان یافته

 1. نمای کلّّی خوبی از متن بدست آورید:

  • عنوان چیست؟ آیا عنوان به شما می گوید که متن در باره چیست؟
  • اندازه متن چه مقدار است؟ چه مقدار زمان برای خواندن این متن باید در نظر بگیرید؟
  • آیا این متن مقدمه ای دارد که مسئله یا استدلال های مورد بحث را در آن توضیح دهد؟
  • آیا این متن خاتمه ای دارد که در آن، استدلال و نحوه ارتباط آن با دیگر آموزه ها را خلاصه کند؟
  • عناوین بخش ها یا فصول آن چیستند؟ آیا الگو یا ساختاری می توان در آن دید؟

 2. در باره آنچه از متن می خواهید، بیاندیشید: درک خوبی از استدلال ها؟ چارچوبی برای فهم چیزی دیگر؟ فهم مفهومی جدید؟
 3. برای هدایت خواندن متن از شکل خود متن استفاده کنید: ساختار آن متن دلیلی دارد.
 4. برای خواندن زمان صرف کنید: آهسته بودن مشکل نیست و در فلسفه غالباً مزیت است.
 5. یادداشت برداری کنید و همزمان ایده های خودتان را نیز بنویسید: از همان ابتدا با ایده ها دست و پنجه نرم کنید، آنها را مورد تردید قرار دهید و بیازمایید.