سازمان دادن مقاله فلسفی

تکالیف فلسفی عموما از شما می خواهند که تز یا استدلالی را بررسی کنید، غالباً تز یا استدلالی را که فیلسوفی دیگر ارائه کرده است. با ارائه آن تز یا استدلال از شما می خواهند که یک یا چند تا از امور ذیل را انجام دهید: آن را توضیح دهید، استدلالی به نفع آن ارائه کنید، علیه آن اشکال کنید، از آن در برابر یک اشکال دفاع کنید، استدلال های له و علیه آن را ارزیابی کنید، در باره پیامدهای ممکن آن بحث کنید، معلوم کنید که آیا تز یا استدلال دیگری شخص را بدان متعهد می سازد یا معلوم کنید که آیا می توان همراه با آن به طور منسجمی به تزی دیگر باور داشت؟ انجام هر کدام که از این وظایف را از شما خواسته باشند، مقاله شما به طور معمول می بایست این شرایط را داشته باشد: