چگونه متون فلسفی را فیلسوفانه بخوانیم

فرآیند فیلسوفانه خواندن، متشکل از سه فعالیّت اصلی است:

  • بدست آوردن نمای کلی متن، ساختار آن و مسائل فلسفی مورد بحث در آن.
  • فهمیدن استدلال های بکار رفته و نتایج حاصل شده- یعنی تحلیل جزئیات ساختار متن.
  • تفسیر معنای سرتاسر متن- فهم مفاهیم و آموزه های آن و چگونگی تأثیر آنها بر آموزه هایی که فیلسوفان دیگر در متون دیگر در باره آنها بحث کرده اند.

این مهم است که هیچ کدام از این فعالیّت ها را کنار نگذاریم زیرا هر کدام از آنها به دیگری کمک می رسانند و مبنای درستی برای خواندن فیلسوفانه –در برابر خواندن متون فلسفی- فراهم می کنند.

----

اقتباسی از:

Clare Saunders, David Mossley, George MacDonald Ross, Danielle Lamb; "Doing Philosophy: a Practical Guide for Students"

ترجمه و تلخیص: دکتر سید علی طاهری