چگونه کار را آغاز کنیم

تلاش نکنید که مقاله فلسفی را بدون پیش نویس از آغاز تا پایان بنویسید: می بایست در ابتدا زمان زیادی را برای طراحی امور قرار دهید. در باره موضوع تعیین شده قدری بیاندیشید و تزی ممکن و استدلالی خام به نفع آن را در ذهن خود بیابید. اگر این مشکل به نظر می رسد، با نوشتن شرح هایی در باره ایده های مربوط آغاز کنید. بسیاری از این مواد را بعداً دور خواهید ریخت اما عمل نوشتن می تواند به شما کمک کند که از این طریق به امور بیاندیشید. وقتی آماده اید، پرورش دادن طرح اصلی مقاله را آغاز کنید. طرح مقاله می بایست تز و استدلال را به نحو خلاصه اما با بالاترین وضوح منطقی به شما نشان دهد؛ تلاش کنید که یک خط را برای هر گام منطقی استدلالتان بکار برید. مطمئن شوید که طرح مقاله همه اعتراض های بالقوه و پاسخ ها را در بر بگیرد و برای هر کدام دو خط بکار برید.

همین که طرح مقاله را ایجاد کردید، لازم است که قطعات استدلال یا حتی کلّ پاسخ خودتان را بازبینی کنید. در صورت مفید بودن نوشتن شرح هایی در باره قطعات مقاله خود در تمام مدت طراحی مقاله این کار را ادامه دهید. تا زمانی که استدلال طرح شما کاملا روشن و برای خودتان راضی کننده باشد، اصلاح طرح را ادامه دهید. (تلاش کنید استدلالتان را برای شخصی دیگر توضیح دهید؛ اگر نمی توانید آن را توضیح دهید، طرح شما به کار بیشتری نیاز دارد!) در این مرحله پیش نویس کامل اولیه ای از مقاله خود بر مبنای طرح بنویسید و تمرکز بر وضوح کل ساختار استدلالتان باشد.

همین که اولین پیش نویس را در اختیار داشتید، با در نظر داشتن ساختار استدلال و انتخاب های خاص خودتان از واژگان اصلاح آن را ادامه دهید. مقاله خودتان را بلند بخوانید و از دوستی بخواهید که آن را بخواند تا بخش هایی از آن را بیابید که احتمالا مبهم اند و یا انکه نمی توانند خواننده را قانع کنند و به کار بیشتر نیاز دارند. برای تغییر ذهنیت و استدلال های خود در تمام مراحل فرآیند گشوده باشید و طرح خود را همیشه به روز نگه دارید. پیش نویس نهایی شما می بایست واضح ترین عبارات ممکن را از استدلال نهایی به خوبی طراحی شده تان، ارائه کند.