شناسایی مسائل فلسفی

در خواندن متون فلسفی اولین چالش، شناسایی مسئله ای است که نویسنده به آن می پردازد.

شاید در ابتدا چنین به نظر برسد که این نکته به اندازه کافی روشن است و نیازمند بیان نیست: موضوع مورد بحث معمولا در عنوان مشخص است و معمولا متن با توضیح پرسش هایی آغاز می شود که نویسنده در پی پاسخ به آن است. چه چیز دیگری مورد نیاز است؟

باید آنچه در باره این موضوع مسئله ساز است، و پرسش های فلسفی ناشی از آن را دقیقاً شناسایی کنید. دلیل عمده برای این ضرورت، این است که فلسفه با ایده ها و مفاهیم انتزاعی سروکار دارد. شناسایی ایده های انتزاعی متن- مسئله فلسفی مورد بحث- نیازمند خواندن نقادانه است.

در آغاز ایده های کلیدی را در عنوان و بخش آغازین متن جستجو کنید؛ اما در نظر داشته باشید که این طرح اولیه غالباً موقتی است و فهم شما از آن، در ادامه اصلاح می شود.

لازم است که متن را منفعلانه نخوانید، بلکه با آن تعامل کنید- هنگام خواندن با ایده ها گفت و شنود کنید.