تاریخ علم

به نام خدا

تاریخ علم 1  

گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

دکتر سید هدایت سجادی

hedayatsajadi@gmail.com

شماره درس  42222

نیمسال اول 1398

***

هدف از این درس که برای دانشجویان کارشناسی ارشد فلسفه علم و دانشجویان سایر رشته های دیگر کارشناسی طراحی شده است، آشنایی کلی دانشجویان با تاریخ علم و تحولات آن در ادوار مختلف است به گونه ای که بتواند تصویر روشن تری از چیستی علم و چگونگی تحولات آن برای این دانشجویان فراهم نماید. به این منظور مباحث زیر در درس گنجانده شده اند:

1.مقدماتی بر تاریخ و تاریخنگاری در علم

2.علم در دوران باستان

2. 1. خاستگاه علم: مصریان و بابلیان (در بین النهرین)

2. 2. علم در یونان باستان

2. 3. علم در اسکندریه

2. 4. علم در میان رومیان

3. علم در قرون میانه

3. 1. علم در دوره اسلامی

3. 2. علم در قرون وسطی اروپایی

4. دوره اولیه علم مدرن

1.4. علم دردوره رنسانس (زیست شناسی، شیمی، فیزیک و ریاضیات)

4. 2. از کپرنیک تا نیوتن (اخترشناسی و مکانیک)

5. علم مدرن: چند مورد مطالعاتی

1.5. فیزیک در قرن نوزدهم

5. 2. تاریخچه نظریه تکامل در زیست شناسی (قرن نوزدهم)

5. 3. تاریخچه مفهومی مکانیک کوانتمی (در نیمه  اول قرن بیستم)

6. جمع بندی و مرور

 

***  

 

 

ارزشیابی

1. ارائه خلاصه و تحلیل یک مقاله معتبر                      5  نمره

2.فعالیت و ارائه تکالیف کلاسی                                   3 نمره

3. آزمون پایانی                                                           6 نمره

4. مقاله پایانی                                                            6 نمره

 

References

  • Ronan A. Colin (1983). The Cambridge Illustrated History of The World's Science, Cambridge University Press.
  • Lindberg, David (1992,2007), The Beginnings of  Western Science: the European Scientific Tradition in Philosophical, Religious, and Institutional Context, 600 B.C. to A.D.1450.
  • Burt, Arthur (1932).The Metaphysical Foundations of Modern Science. 2nd ed. Dover Publications.
  • Jammer, Max (1989), The Conceptual Development of Quantum Mechanics,2nd ed.

 

 

 

ترم تحصیلی: 

N/A
history_of_science_sajadi1398.pdf204 KB