درآمدی بر روانشناسی علم

موضوع این واحد درسی تامل و مداقه در جنبه‌های روانشناختی علم است. پرسش اصلی که در این واحد درسی پیش کشیده می‌شود آن است که روانشناسی تا چه حد می‌تواند آموزه‌های مطرح در فلسفۀ علم را تائید کند.

مثلاً آیا دانشمندان هنگام علم‌ورزی دست به ابطال نظریه‌های خود می‌زنند؟ آیا تفکر علمی و حل مسئله فقط محدود به استقراء منطقی است؟ هنگام استدلال علمی، پیش‌فرض‌های دانشمندان تا چه حد دخیل هستند؟ و هزاران پرسش دیگر به همین سیاق.

عناوین:

  1. روانشناسی علم چیست؟
  2. تفکر علمی واجد چه ویژگی‌هایی است؟ 
  3. جنبه‌های شناختی فهم علمی
  4. نظریه‌پردازی و مفهوم‌سازی در علم
  5. تفکر علّی
  6. نقش معلومات پیشین در علم‌ورزی
  7. نحوۀ تکامل تفکر علمی 
  8. روانشناسی شخصیت و علم‌ورزی

منابع:

  1. Psychology of science: The origins of scientific mind by Gregory J. Feist
  2. The cognitive basis of science edited by Peter Carruthers, Stephen Stich and Michael Siegal

ترم تحصیلی: 

پاییز

ارائه: 

1395