درآمدی بر پزشکی و علوم انسانی

هدف از این دورۀ درسی آشنایی، دانشجویان با حوزۀ مطالعات میان‌رشته‌ای پزشکی و علوم انسانی است.

در این دورۀ درسی، تاملات مفاهیم مهم پزشکی همچون سلامت و بیماری، رابطۀ پزشک و بیمار، نهادهای پزشکی و سایر مفاهیم مهم این حوزه از چهار منظر فلسفی، جامعه‌شناختی، انسان‌شناختی و روان‌شناختی مورد مداقه و تامل قرار می‌گیرند.

عناوین

1

معرفی، مقدمات و حوزۀ مطالعاتی علوم انسانی پزشکی

2

بحران علم

3

نظریه، تکنولوژی و پراکسیس

4

پزشکی در کشاکش میان علم و هنر

5

مساله هوشمندی

6

سلامت و بیماری

7

پزشکی و امر اجتماعی

8

پزشکی، طبی‌سازی و کنترل اجتماعی

9

هرمنوتیک و پزشکی

10

مساله تن و روانترم تحصیلی: 

پاییز

ارائه: 

1395

متحوای مرتبط