فلسفه ریاضی

مروری بر دیدگاه های کلاسیک و جدید در موضوع های متداول فلسفه ریاضی مانند هستی شناسی، معرفت شناسی، منشا یقین در ریاضیات و کاربرد پذیری ریاضی.

رویکرد درس تاریخی خواهد بود و فلسفه ریاضی را در چهار دوره باستانی، میانه تا کانت، دوره شکوفائی ار نیمه قرن نوزدهم تا نیمه قرن بیستم و پس از آن بررسی خواهیم کرد. به طور خاص به واگرائی دستاندرکاران معاصر فلسفه ریاضی و ریاضیکاران حرفهای امروز خواهیم پرداخت، دغدغه ها و تامالت فلسفی ریاضی کاران معاصر را با مسیری که فلسفه ریاضی درپیش گرفته است در تقابل قرار خواهیم داد و نظراتی که در مورد آینده این رشته عنوان شده است مطرح می کنیم.

ترم تحصیلی: 

پاییز

ارائه: 

1395