مقولات ویژه در فلسفۀ علم

درس مقولات ویژه در فلسفۀ علم که به عنوان متمم سایر دروس حوزۀ فلسفۀ علم ارائه می گردد درصدد است برخی موضوعات باقی مانده را، با در نظرگرفتن برنامۀ اجرایی دروس مرتبط دیگر دوره (کارشناسی ارشد) به بحث و بررسی (تفصیلی) بگذارد.

با توجه به این هدف، (گذشته از موضوعات جانبی و کمکی ) اهم موضوعات تنظیم شده برای این کلاس عبارت خواهند بود از:

نظام فکری-فلسفی هیلاری  پاتنم شامل:

دورۀ اول فکری پاتنم؛ رئالیسم علمی

دورۀ دوم فکری پاتنم؛ رئالیسم درونی

دورۀ سوم فکری پاتنم؛ رئالیسم مستقیم

دیدگاه های مختلف درباب چیستی قوانین طبیعت شامل:

دیدگاه انتظام

دیدگاه سیستمی

دیدگاه ضروری سازی

دیدگاه منکران وجود قوانین طبیعت

دیدگاه ها دربارۀ ساختار نظریات علمی

انواع طبیعی 

ترم تحصیلی: 

پاییز

ارائه: 

1395