نیمسال اول سال تحصیلی 95-96

مقولات ویژه در فلسفۀ علم

ترم تحصیلی: 

پاییز

ارائه: 

1395

درس مقولات ویژه در فلسفۀ علم که به عنوان متمم سایر دروس حوزۀ فلسفۀ علم ارائه می گردد درصدد است برخی موضوعات باقی مانده را، با در نظرگرفتن برنامۀ اجرایی دروس مرتبط دیگر دوره (کارشناسی ارشد) به بحث و بررسی (تفصیلی) بگذارد.

تاریخ فیزیک

ترم تحصیلی: 

پاییز

ارائه: 

1395

جامعه شناسی

ترم تحصیلی: 

پاییز

ارائه: 

1395

درآمدی بر روانشناسی علم

ترم تحصیلی: 

پاییز

ارائه: 

1395

موضوع این واحد درسی تامل و مداقه در جنبه‌های روانشناختی علم است. پرسش اصلی که در این واحد درسی پیش کشیده می‌شود آن است که روانشناسی تا چه حد می‌تواند آموزه‌های مطرح در فلسفۀ علم را تائید کند.