فلسفه علم

فلسفه علم ۲

ترم تحصیلی: 

زمستان

ارائه: 

1395

فلسفه علم ۴

ترم تحصیلی: 

زمستان

ارائه: 

1395

مقولات ویژه در فلسفۀ علم

ترم تحصیلی: 

پاییز

ارائه: 

1395

درس مقولات ویژه در فلسفۀ علم که به عنوان متمم سایر دروس حوزۀ فلسفۀ علم ارائه می گردد درصدد است برخی موضوعات باقی مانده را، با در نظرگرفتن برنامۀ اجرایی دروس مرتبط دیگر دوره (کارشناسی ارشد) به بحث و بررسی (تفصیلی) بگذارد.