درسها

تاریخ فیزیک

ترم تحصیلی: 

پاییز

ارائه: 

1395

جامعه شناسی

ترم تحصیلی: 

پاییز

ارائه: 

1395

درآمدی بر روانشناسی علم

ترم تحصیلی: 

پاییز

ارائه: 

1395

موضوع این واحد درسی تامل و مداقه در جنبه‌های روانشناختی علم است. پرسش اصلی که در این واحد درسی پیش کشیده می‌شود آن است که روانشناسی تا چه حد می‌تواند آموزه‌های مطرح در فلسفۀ علم را تائید کند.

Pages