تماس با ما

گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
ایمیل: philsci@sharif.edu
تلفن: 66164176 و 66164149
فکس: 66022718
کد پستی: 1458889694
تهران - خیابان آزادی، دانشگاه شریف، گروه فلسفه علم.